Sekretna Wiedza o Wybranych Aniołach

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ludzkość w każdej kulturze zna całe mnóstwo aniołów, a wiedza o anielskich bytach jest domeną inteligentnych i duchowo rozwiniętych istot ludzkich. Wielkie objawione religie takie jak tradycja wedyjska, zaratusztriańska, żydowska, chrześcijańska czy mułzumańska bardzo wiele uwagi poświęcają aniołom, devom czy malakom, jak nazywa się anioły! ABADDON to jeden z lepiej znanych aniołów, którego imię oznacza “Niszczyciel Zła“ i dobrze oznacza naturę aniołów, które oczyszczają i uwalniają od wszelkiego złego, od skażeń i splamień, od złych nawyków i nałogów. Anioł Abaddon jest aniołem Czeluści, który w Otchłań rzuca niegodziwe dusze i trzyma je pod strażą, aż odpokutują i odcierpią całe zło, jakie nagromadziły swymi czynami, mową i myślą. Abaddon wedle nauki chrześcijańskiej Księgi Apokalipsy związuje w Czeluści demony Satana przez 1000 lat, jest zatem aniołem Pogromcą Zła i jego personifikacji. Jest to wielki anioł, Archanioł czy wręcz Anielski Archont (Władca), którego imię jest jednym z imion Boga, którego wzywał Prorok Mojżesz, aby na Egipt zstąpiła plaga gradu, co brzmiało jak Abaddon JHWH! Abaddon to anioł śmierci i zniszczenia bardzo złych dusz, anioł śmierci duszy, złej duszy, która wytworzyła zbyt dużo złego czynu, słów i myśli. Podobne pojęcie Abaddon oznacza jedną ze sfer piekielnych, gdzie dusze bardzo złe są umieszczane w oczekiwaniu swej kary, a Abaddon JHWH, anioł Boga trzyma je pod strażą. W obrazowym przedstawieniu piekieł, sfera Abaddon to szósta z siedmiu sfer czy warstw piekielnego istnienia, blisko samego dna wszelkiej niegodziwości i to takimi właśnie bardzo złymi istotami zajmuje się Abaddon, selekcjonując tych, którzy ulegają poprawie, od zupełnie zatraconych w nikczemnościach. Szóste piekła zwane są regionem Czeluści, a Abaddon jest aniołem-Niszczycielem zatwardziałego i chorobliwego egotyzmu!


Kwiatuszek.png


Inny dobry i piękny anioł to ANAEL, jeden z Siedmiu Aniołów Stworzenia, przywódca chóru księstw, książąt, dobrze znany jako książe archaniołów oraz duchowy zwierzchnik aniołów piątku. Rządzi piątkiem, szóstym dniem świętego tygodnia i jest władcą planety Wenus! Anael jest aniołem piękna i harmonii, sztuki i tworzenia, aniołem zakochania i pięknej harmonijnej miłości. Harmonia to inaczej zgoda, stąd Anael jest aniołem wszelkiej zgody czy ugody, aniołem pieknych przeżyć twórczego czy miłosnego typu. Skupianie w imieniu Anael czy modlitwy do do tego anielskiego księcia w piątki i podczas widoczności Wenus są jak najbardziej ludziom wskazane. Cała ludzkość wznosząc się na wyższe stopnie rozwoju będzie uczyć się obcowania i współpracy z Aniołami. Symbolem Wenus jest sześcioramienna gwiazda, której jeden z wierzchołków zwrócony jest ku górze, a jest to Gwiazda Anaela Archanioła. Anael opiekuje się miłosną seksualnością ludzi i wysłuchuje modlitw o dobre pożycie i intymne szczęście ludzi w sobie zakochanych, błogosławi związki miłosne żyjące w zgodzie i harmonii, błogosławi i wspiera tych, którzy do zgody i zgodnego miłowania dążą. Anael jest przywódcą wszystkich królów, którzy rządzą opierając się na zasadach harmonii i prawa miłości. Jako władca drugiego z Niebios zajmuje się bardziej zaawansowanymi duszami, a jego pracą jest czuwanie nad dobrymi przepełnionymi miłością modlitwami ludzi i aniołów.


Kwiatuszek.png


Ariel (Ariael), dosłownie Lew Boży, to kolejne wspaniałe imię archanielskie, ktorym określana była Jerozolima, a także każda Świątynia Ducha w ogólności. Ariel wyobrażany jest jako anioł cherubinowy o głowie podobnej do Lwa i zwany jest niebiańskim Lwem, Sfinksem. Miasto Ariopolis było w starożytności zbudowane wokół Świątyni Ariela, który jest uważany za jednego z potężnych władców Ziemi i Wody, stąd wszystko co żyje na ziemi i w wodzie poddane jest władzy Ariela. Ariel bywa też zaliczany do głównych władców wiatru oraz należy do hierarchii aniołów kary, słusznej odpłaty, gdyż jako duch tego, co na lądzie, w morzu i powietrzu, posiada wiedzę i władzę nad wszystkimi stworzeniami tej planety, a jego ziemską siedzibą są Ołtarze i Świątynie Ognia, gdyż Ariel jest od zawsze aniołem Ognia Ofiarnego, Ognia Świątynnego! Ariel jest potężnym władcą, gdyż jako Anioł-Książe przynależy do sfery Aralim (Erelim), czyli do chóru Tronów, aniołów Arielowych. Ariel wspiera też leczniczą działalność Rafaela Archanioła poprzez uzdrawiającą moc leczniczego Ognia rozpalanego w Świątynnych miejscach na szczytach gór. W istocie Ariel to bardzo ognisty anioł, wielki duchowo, ogarniający planetę, będący Ogniem kontrolującym żywioły ziemi, wody i wiatru. Jedną z niebiańskich siedzib Ariela Archanioła jest niebiańska, wyższa Jerozolima, Świątynia Pokoju. Ariel, zwany też Ariael, jest Aniołem naznaczonym nad narodami Arjów, narodami wedyjskiej kultury,do której należą zarówno Hindusi, Grecy jak i Słowianie (Polacy), a jego orientalne, dobrze znane imię to Arjaman!


Kwiatuszek.png


Azrael, dosłownie “wspomagany przez Boga“ lub „pomocnik Boży“, to dobrze znany z religii objawionej, żydowskiej i mułzumańskiej Anioł Śmierci, którego wysłannicy stoją u wezgłowia umierających, aby odzielić duszę od ciała. Azrail to bardziej arabskie brzmienie tego starobiblijnego, dobrego anioła, w istocie Archanioła i Wodza Zastępów aniołów śmierci. W tradycji staroperskiej nosi imię Murdad, a tradycji wedyjskiej znany jest jako Jamadewa, a jego funkcja spisywania dziejów ludzkiego losu i wyświetlania ich w czasie śmierci, z pełnym rozliczeniem kończącego się życia w ludzkim wcieleniu jest dobrze znanym doświadczeniem całej ludzkości. Znanych jest bardzo dużo modlitw do Anioła Azraela, które są prośbami o przedłużenie życia i odroczeniem chwili śmierci ludzkiego ciała i godziny Pierwszego Sądu w chwili śmierci. Kontemplowanie imienia tego anioła w każdej tradycji i skruszone przebłagiwanie własnych grzechów czy win jest uznaną powszechnie wśród ludzi uduchowionych praktyką przedłużania życia! Azrael ma swoją siedzibę w Trzeciej Sferze Niebios a jednostki, które sięgną wyższego poziomu świadomości niż Trzecie Niebo, gdzie jest Rajski Ogród Eden, nie podlegają jego władzy, lecz ich życie i śmierć jest w rękach jeszcze wyższych istot z Niebios. Zawsze dwoje posłańców przechodzi zabrać duszę człowieka z jego ciała, działając na rozkaz wielkiego Światła, jakim jawi się Książę Azrael, Władca Krainy Umarłych, Podziemnego świata ludzi odzielonych od fizycznych ciał dla dopełnienia i wyczerpania przeżyć swego astromentalnego jestestwa żądz i planów. Ludzie, którym blisko już do śmierci powinni zaprzyjaźnić się z Azraelem, tym bardziej, że rozkaz zabrania duszy z ciała, wezwanie na Sąd Boży otrzymują Posłańcy Śmierci na 40 dni, czyli około 6 tygodni przed wykonaniem wyroku Woli Niebios, która zakańcza cielesny żywot ludzki. Lęk przed śmiercią jest lękiem przed rozliczeniem wobec Sądu Bożego.


Kwiatuszek.png


FANUEL to jeden z zapomnianych, ale bardzo ważnych archaniołów, które zwane są Aniołami Obecności, a zawsze cztery spośród Siedmiu Aniołów Obecności czuwają przy Tronie Boga. Fanuel to archanioł pokuty, skruchy i przebaczenia, dobry anioł odpuszczenia grzechów i łaski przebaczenia, którego tak bardzo powinni przywoływać ludzie, aby uczyć się skruchy za swe własne błędy, grzechy i uchybienia wobec Niebios. Fanuel pomaga przezwyciężyć ataki sił demonicznych i diabelskich, jeśli tylko człowiek odpuszcza innym ich błędy i grzechy, a sam przepełnia się wibracją imienia tego potężnego anioła, przez którego imię sam Bóg jest Obecny, bo imię aniołów Obecności wibruje Obecnością Najwyższego i Najświętszego Boga. Fanuel jest anielskim pasterzem, Pastorem dla dusz skruszonych, które wyrzekają się błędów i zawracają na Dobrą, Właściwą Drogę Bożą, jaka wiedzie ku Niebiosom! Fanuel jest w swej jasności przyrównywalny do jaśniejącego Słońca o wielkim blasku. Fanuel zna wszystko zło, jakiego dopuścili się ludzie, a skupianie w świadomości anioła Fanuela pomaga zrozumieć, czym jest zło i rozpoznawać czynicieli nawet bardzo subtelnego zła. Fanuel jest jednym z pięciu aniołów, znawców całego zła, jakie wyrządziła ludzkość i dlatego jest aniołem skruchy potrafiącym odpuszczać, stosować Prawo Łaski. Fanuel strzeże też Raju i wykonuje wyroki banicji na upadających od czasu do czasu niesfornych aniołkach. Przywołuje się Fanuela jako ochronę przed złymi duchami. Chrześcijanie w Etiopii po dziś dzień obchodzą starochrześcijańskie Święto Fanuela!


Kwiatuszek.png


Aniołowie, chociażby najniżsi rangą, więksi i świętsi są od najdoskonalszych i najbardziej oświeconych ludzi. Aniołowie niosą ludziom Światło Mądrości, Światło Świętej Wedy oparte na dogłębnym zrozumieniu, poznaniu i wglądzie. Anioł, (hebr. Malakh, sanskr. Dewa) to mieszkaniec Niebios, a dla ludzi - Posłaniec, Zwiastun przynoszący Naukę Boskiej, Wyższej Mądrości, która służy Oświeceniu i Przebudzeniu Kundalini, jak Oświecenie zwie się w tradycji orientalnej Tantry i Jogi. Angaros, Angirus czy Angelos to Duch Boży, duch Posłany przez Niebiosa dla podniesienia ludzi na wyższy poziom duchowej wiedzy i zrozumienia. Oby wszyscy ludzie żyli w anielskim Pokoju i w Harmonii Niebios!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów