Zasada Ofiary w Błogosławieniu Abrahama

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wielu ludzi zastanawia się jak uruchomić twórcze, duchowe potencjały, jak zjednać sobie wsparcie Opiekuńczego Ducha, Aniołów, Istot Duchowych, a przecież odpowiedzi dla każdego leżą w prostych od starożytności przekazywanych historiach, z których korzysta każda inteligentna osoba. Jest bardzo pouczająca historia z życia Proroka i Mistrza Duchowego, Świętego Abrahama, który zawarł przymierze duchowej jedności z Bogiem, dobrze opisane i w żydowsko-chrześcijańskiej Biblii, i w muzułmańskim Koranie, a także w innych mistycznych Księgach Wschodu. Bóg powiedział do Świętego Proroka Abrahama, iż będzie zawsze Błogosławił tych, którzy Błogosławią Abrahama. Wystarczy zatem uświadomić sobie istnienie Proroka Abrahama i Błogosławić Święte Imię tego wielkiego Proroka, od którego pochodzi tak religia żydowska, jak i muzułmańska oraz chrześcijaństwo i wysyłać swoje Wsparcie, Błogosławieństwo, Energię Serca i Duszy jak wielu woli mówić współcześnie, aby spowodować reakcję Boga. A kto nie wierzy, musi spróbować, aby doświadczyć i poczuć, bo zjawisko działa już kilka tysięcy lat. Korzystają z tego zjawiska wszyscy ludzie inteligentni, uduchowieni od tysiącleci i zawsze każdemu to działa.


Kwiatuszek.png


Skupiamy swoje myśli na Imieniu Świętego Proroka i Patriarchy Przymierza Wiary, Abrahama, unosimy dłonie przed siebie, przed Serce i dobre uczucia, miłość, wsparcie, tkliwość, światło, energię duszy posyłamy Świętemu Abrahamowi! Kilkanaście minut praktyki tej wystarczy zwykle, aby spowodować reakcję wyższych duchowych sił, o ile człowiek jest szczery i skupiony w swym działaniu, a Dobry Bóg dotrzymując swej Obietnicy na pewno zacznie oddziaływać na człowieka wspierając go w jego życiu i pomagając w jego przedsięwzięciach! Błogosławieństwo Boga często przychodzi nie tylko jako duchowe uniesienie czy energetyczne doświadczenie, ale jako wyraźna opieka i prowadzenie w życiu, spontaniczne kierowanie w różnych ważnych sprawach, aby znaleźć dobrą pracę czy dokonać innego właściwego wyboru! Jeśli człowiek całą siłą myśli chce wspierać Świętego Proroka, zgodnie z zasadą Obietnicy danej przez Boga, Moc Boskiego Ducha, Inteligencja i Światło zechcą wspierać tegoż człowieka. Kto Błogosławi Świętego Abrahama, tego Błogosławi Dobry Bóg!


Kwiatuszek.png


Istotą łączności, przymierza Abrahama z Bogiem była głeboka wiara, zaufanie Świętego Abrahama do Boga, a profity z tego otrzymuje każdy, kto wspiera ojca ludów i języków, jak starożytni określili Proroka Abrahama, każdy kto z Serca, szczerze będzie Błogosławił Abrahama. Interesująca jest w tym kontekście opowieść Jezusa o Proroku Abrahamie, który wspomina, że Abraham pełni w Królestwie Niebios rolę opiekuna i patriarchy wszystkich dusz ludzkich, które dzięki moralnemu i duchowemu rozwojowi zasłużyły sobie na Niebo i żyją w Szczęściu. Z tego można wysnuć oczywisty wniosek, że Błogosławienie Abrahama, to wspieranie jego roli w Niebiosach i wspieranie Niebios, a wsparcie Boga, które płynie z Niebios jest słusznym i naturalnym odzewem na dobry czyn wspierania Niebios! Możemy się tylko błogo zastanowić i każdy człowiek powinien to rozważyć, czy Obietnica Błogosławieństwa dana Abrahamowi jest duchowym prawem i zasadą Niebios, która przechodzi i na inne osoby bliskie, i wierne Bogu osoby pełne wiary na wzór Abrahama, czy też wyłącznie dotyczy tylko Imienia Abrahama!


Kwiatuszek.png


Abraham jest przykładem Wielkiej Świętej Osoby, przykładem człowieka Wielkiej Wiary, Proroka Przymierza i Wybrańca Boga, a niewątpliwie nie jest łatwo znaleźć jakąś taką podobną i cudowną, wspaniałą osobę! Trudno jednak byłoby odmówić racji, że Bóg będzie wspierać każdego człowieka, który wesprze najmniejszego choćby z Aniołów czy Zwiastunów pracujących dla sprawy Boga na Ziemi, a takich świadectw ludzie dostali wiele w żywotach rozmaitych Świętych i Proroków! Abraham jednakże pełni w Niebiosach zaszczytną rolę, gdyż same Niebiosa Jezus nazywa Łonem Abrahama albo Przednóżkiem Abrahama, czyniąc z Proroka duchowego Patriarchę tych, którzy wstąpili jako dobre, pobożne i światłe istoty ludzkie, aby zażywać szczęścia i błogości w wyższym świecie! Rola Abrahama jest szczególna i zażyłość z Bogiem bardzo wielka, a wśród Świętych niewielu było ludzi – aniołów o tak wielkiej zdolności do poświęcenia, wyrzeczenia i ofiary dla swego Boga! Postać Proroka Abrahama jest przykładem Wielkiej Świętości i Wielkiego Światła, jakie przybyło do ludzi i powróciło na Niebiosa, a jest to postać ojca ludów i narodów czystej wiary w Boga - Stwórcę, Kreację! Abraham jest symbolem poświęcenia, ofiary, ufności totalnej, uosobieniem Świętego, który wypełni każdy rozkaz czy polecenie Boga, tak bardzo pełen jest ufnego i wiernego duchowego oddania!


Kwiatuszek.png


Trudno znaleźc osoby pośród innych Wielkich Świętych, które byłyby tak wielkiej duchowej doskonałości, jak Abraham, protoplasta żydowstwa, chrześcijaństwa i islamu oraz ich szkół mistycznych! O ile kultura muzułmańska bardziej docenia wielkośc Abrahama (Ibrahim) a i podobnie kultura żydowska, o tyle chrześcijaństwo eksponuje to „zbawienie przez wiarę”, jakim jest Abraham, w jakże pozytywnym świetle przedstawiany w chrześcijańskiej Ewangelii przez samego Jezusa, Proroka Nowego Przymierza zwanego Śiloh! Wszyscy, którzy Błogosławią Abrahama, przynależą do ogólnoplanetarnej wielkiej i wspaniałej rodziny Dzieci Abrahama, bardzo ekumenicznej, bo obejmującej trzy wielkie religie ludzkości obejmujące ponad 1,8 miliarda ludzi na całym świecie, a dziś największą z Abrahamowych religii jest islam, a po nim chrześcijaństwo jako całość (protestantyzm, prawosławie i katolicyzm). Błogosławiąc Ojca (Anba) Abrahama, prawdziwie Świętego Ojca trzech religii, wspieramy też dzieło Wiary kultywowane przez te wszystkie, jakże podobne w swej zasadniczej wierze, religijne systemy Ludu Księgi, jak często są łącznie nazywane. Nic przeto dziwnego, iż Dobry Bóg swoją siłą, opieką, kierownictwem i miłością roztacza ochronę i wsparcie nad Błogosławiącymi Abrahama.


Kwiatuszek.png


Wiele nurtów chrześcijanstwa mistycznego, judaizmu mistycznego i islam generalnie przyjmują, że Błogosławienie Proroków Przymierza, Założycieli Drogi, Religii, takich jak Mohammad dla islamu, Jezus dla chrześcijaństwa czy Mojżesz (Mose) dla religii mojżeszowej przynosi takie same skutki dla osoby Błogoslawiącej Świętego Proroka, jak Błogosławienie Abrahama, choć w przypadku Abrahama mówi się o ustanowieniu czy odnowieniu tej zasady przez samego Boga i jest to przykład wzorcowy do naśladowania. Dobrze świadczą o tym modlitwy codzienne muzułmanów, a także nauki i praktyki Sufich, Świętych Mistyków tych trzech wielkich religii ludzkości, które zainicjował pierwotnie Abraham poprzez swoich synów, Izmaela i Izaaka! Wszyscy ludzie szukający pomocy Niebios, Opatrzności, Ducha Świętego czy Boga powinni wziąć sobie zasadę dawania (ofiary), aby móc otrzymywać głeboko do Serca, wypróbować i stosować, aby podłączyć się do Boskiej Opieki, Ochrony, Wsparcia i Kierownictwa, Prowadzenia!. Każdy hebrajski Zuph (Zut), także taki Sufi (Święty) jak Jezus doskonale znał i praktykował tę zasadę, a Jezus w szczególności ukazał duchową rolę i ważność Abrahama jako żyjącej w Niebiosach duszy, która jest niejako Ojcem Świętym dla niezliczonej rzeszy ludzi dobrych, ludzi wiary, którzy weszli do Odpocznienia.


Kwiatuszek.png


Niech będzie Błogosławiony Abraham! Oto zawołanie, modlitwa czy intencja, jaką każdy całkiem prosto może rozpocząć proces przesyłania światła, uczucia, miłości, energii, cząstki siebie a wystarczy wznieść ręce przed Serce w geście Błogosławienia i wspierania, jakie stosuje każda religia Boga czy też i ezoteryczna grupa duchowa. Możliwości ludzkie nie są duże, ale wdzięcznośc i wsparcie Boga, Niebios jest potężne i praktycznie nieograniczone, dlatego nie ma człowiecze żadnych przeszkód, aby wznieść dłonie i Błogosławić Ojca Świętego, Proroka Abrahama czy też Jezusa, Mojżesza, Mohammada, Noego i innych Wielkich Proroków! Każdy powinien też pamiętać, że w Starym Zakonie Mojżesza właśnie Abrahama nazywano ciepło Ojcem Niebieskim!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów