Socjalne Państwo Prawa

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spróbujmy się przyjrzeć zasadom organizacji państwa i władzy, który byłby dobrym dla człowieka, acz zorganizowanym wedle zaleceń czy praw duchowych danych dla powodzenia i pomyślności ludzi. Organizm zwany narodem, krajem czy państwem musi być humanitarny, a to oznacza kierowanie się dobrem całego społeczeństwa, dobrem wszystkich ludzkich jednostek. Kraj i władzę państwową kierującą się rzeczywiście dobrem ludzi można nazwać zarówno humanitarną jak i socjalną, a najczęściej używa się zwrotu demokracja socjalistyczna albo demokracja ludowa, samorządowa! Państwo dobre dla ludzi, system zarządzania przyjazny człowiekowi mogą stworzyć tylko dobrzy i inteligentni ludzie, którzy nie kierują się chciwością ani zyskiem za wszelką cenę, a przecież do Majestatu Władzy należy opiekowanie się jednostkami kalekimi, chorymi, czy biednymi. Dobra władza narodowa eliminuje biedę i nędzę, bo w każdym kraju, narodzie jest dość dóbr doczesnych, aby każdy miał dach nad głową, odzież i wyżywienie umożliwiające godne życie i przeżycie! Humanitaryzm, uczciwość i społeczna dobroczynność muszą cechować ludzi rządzących krajem, narodem, aby sprawiedliwy i dobry system społeczny mógł powstać i istnieć, a w złym społeczeństwie trudno budować socjalną demokrację opartą na ludowym samorządzie i uczciwej dystrybucji dóbr!


Kwiatuszek.png


Pierwszą zasadą humanitaryzmu jest Wolność i Nieszkodliwość, a to oznacza, że należy maksymalizować wszelką osobistą Wolność Człowieka pod warunkiem jego nieszkodliwości dla otoczenia, a także minimalizować wszelkie środki represji i przymusu do absolutnie koniecznego minimum, co jest łatwe w społeczeństwie ludzi dobrych, a trudne w społeczności ludzi złych i zdegenerowanych. Sprawowanie urzędów władzy nie może być okazją do dorabiania się i niegodziwego zysku to i Majestat Władzy będzie dobry, nieskalany korupcją. Większość funkcji związana z kierowaniem strukturami społeczeństwa, powinna być sprawowana jako społeczny zaszczyt, ewentualnie winna być sponsorowana z dobrowolnych datków społeczeństwa. Poznać poziom moralny społeczeństwa po tym, jak żyje sierota, kaleka, człowiek ciężko chory, nie zaś po tym jak żyją bogacze, czy politycy. Władza jako funkcja społeczna, bezprofitowa przyciąga więcej ludzi dobrych i uczciwych, a władza jako źródło wysokiego dochodu, przyciąga więcej ludzi złych i niegodziwych. Państwo socjalne musi zachowywać kilka ogólnoludzkich, uniwersalnych zasad humanitarnych, aby mogło być zaliczone do struktur dobra i nie stać się skorumpowanym złem o charakterze złośliwego reżimu. Im lepsza władza, tym mniej więźniów i skazańców, a im większa przestępczość, tym bardziej złym jest system polityczny i jego prawodawstwo.


Kwiatuszek.png


Człowiek pracujący musi mieć podstawowe zabezpieczenie socjalne, prawo do ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, choroby, inwalidztwa i starości, aby w razie zaistnienia splotu złych zdarzeń mógł dalej godziwie egzystować! Musi też być respektowana Wolność jednostki, która chce żyć na własny rachunek, nie chce renty ani emerytury ni zasiłku, a sama gromadzi swoje środki do życia potrzebne. Należy dawać możliwość, ale nie można bezwzględnie zmuszać wszystkich poprzez wyzysk do podporządkowania uniformistycznemu systemowi władzy czy represji. Państwo, władza musi zagwarantować prawo do pracy i godziwej płacy, zapobiegać nadmiernej eksploatacji człowieka, dzieci czy starców poprzez regulację czasu pracy czy wieku emerytalnego, ale nie może też zabraniać pracy w większej ilości, ani w późnym wieku, jeśli człowiek chce tego, aby pracować więcej czy dłużej niż inni. W dobie bezrobocia należy umiejętnie regulować czas pracy oraz wiek emerytalny, aby każdy miał pracę i godziwą zapłatę. Już dzieci w szkołach należy wdrażać do darmowej, społecznie użytecznej pracy i działalności na rzecz społeczeństwa, wspólnego dobra kraju! Czyn społeczny na rzecz lokalnej społeczności i dobrobytu kraju to jest aktywność godna pochwały i opiewania oraz nauki.


Kwiatuszek.png


Państwo socjalne, ludowo-demokratyczne posiada silną władzę opartą na lokalnym samorządzie, a podstawą decyzji władzy musi być lokalny Wiec oraz w skali kraju Referendum we wszystkich ważnych kwestiach. Władza sprzyjająca człowiekowi zawsze opiera się na Wiecach i na instytucji Referendum, które jest głosem narodu! Demokracja opiera się na wybranych przez społeczność przedstawicielach, sejmikach i radach, ale każdy przedstawiciel społeczeństwa musi być także odwoływalny jeśli nie wywiązuje się ze zobowiązań lub popełnia nadużycia. Ci, którzy wybierali delegata, muszą mieć prawo do jego odwołania, jeśli nie spełnia wymogów, oczekiwań i obietnic, a bez możliwości odwoływania posłów czy radnych, w ogóle nie można mówić o państwie demokratycznym!


Kwiatuszek.png


Ubezpieczenia emerytalne dla chętnych, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, chorób, kalectwa, zasiłki dla bezrobotnych, wdów i sierot to podstawy socjalnego państwa prawa, które pomaga swoim obywatelom i działa dla społecznego dobra! Jeśli strategiczne dziedziny przemysłu są w rękach państwa, to kraj zawsze będzie bogaty, a biedni nie będą mieli źle! Trójpodział sektorów gospodarczych - państwowego, spółdzielczego oraz prywatnego jest gwarantem stabilności gospodarki kraju, a nadmiar prywaty zawsze prowadzi do wyzysku i biedy, podobnie i całkowite upaństwowienie, co kończy się sfaszyzowaniem systemu władzy! Instytucje takie jak Policja i Wojsko muszą być zunifikowane w jednolite specjalistyczne formacje obronne, które chronią społeczeństwo, a nie tylko dostojników kierujących krajem. Państwo musi kierować się dobrem ludzi, postępem technologicznym i naukowym, zdrowiem swoich obywateli, a nie zyskiem ani chciwością! Społeczeństwo ustanawia sobie prawa, a i władza sądownicza powinna być oddzielona od systemu politycznego i niezależnie obieralna przez społeczeństwo przynajmniej w swych głównych funkcjach Sędziego Kraju, Województwa i pozostałych szczebli władzy sądowniczej.


Kwiatuszek.png


Dobra regulacja czasu pracy, wolnościowy, dobrowolny system ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych będący w rękach państwa, a nie prywatny, regulacja wieku emerytalnego równego dla obu płci i wszystkich profesji to podstawa dobrobytu mieszkańców kraju, a przecież już w starożytności mawiano, że człowiek musi mieć wolną Sobotę - siódmy dzień tygodnia i nie powinien pracować więcej niż 8-10 godzin na dobę, gdyż będzie to zupełnie niezdrowe i nieefektywne! W dobie pracy maszyn można skracać czas pracy do 6-7 godzin, pięciu dni w tygodniu, a także skracać wiek przechodzenia na emeryturę dla chętnych do 60-62 lat dla obu płci tak samo, jako że równouprawnienie płci z wyjątkiem funkcji reprodukcyjnych jest prawem naturalnym i humanitarnym zarazem!


Kwiatuszek.png


Wszelkie usługi i czynności administracyjne muszą być łatwo dostępne dla wszystkich ludzi, a zasada, że ziemia jest własnością tego, kto się na niej urodził musi dotyczyć przede wszystkim prawa narodu do ziemi we własnym kraju, która jest dobrem całego społeczeństwa. Instytucja dzierżawy ziemi zamiast własności na podstawie wykupu jest Złotą Zasadą, gdyż ziemia nie jest potrzebna komuś, kto nie żyje i nie mieszka w danym kraju. Jeden przepis, iż firma gospodarcza musi płacić podatki w kraju, w którym osiąga swoje dochody i prowadzi działalność umożliwiałaby życie w dobrobycie całemu narodowi. Likwidacja podatków od pensji budżetowych to też przepis antybiurokratyczny, bo żadna inteligentna władza nie pobiera podatku od tego, co sama sobie wypłaca. Likwidacja tego rodzaju głupoty i absurdu sprzyja dobrobytowi kraju i wszystkich jego obywateli. Nikogo nie można eksmitować na ulicę, o ile nie ma innego dlań domu czy mieszkania, co jest zasadą humanitaryzmu, a władza nie może być nieludzka dla zysku.


Kwiatuszek.png


Bank winien być jeden - państwowy, narodowy, a nie wolno banków odsprzedawać obcym, a trzeba strzec Narodowego Skarbu! Ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne muszą być w gestii państwa, a nie kwestią prywaty, która zwykle oszukuje swych petentów z chęci zysku. Wiele zasiłków dla biednych i bezrobotnych powinno być wydawanych w formie talonów na zakup odzieży, żywności czy posiłków w tanich jadłodajniach! Wtedy pomoc dobroczynna dla dzieci czy biednych byłaby najbardziej skuteczna i rzeczywiście pomocna. Nie należy dawać głodnym pieniędzy na wódkę czy nikotynę, ale żywność, ubranie czy jeszcze lepiej pracę! Jednoczmy się w sprawie Dobra i Postępu!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów