Reinkarnacja

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Reinkarnacja (również: metempsychoza, transmigracja, ponowne wcielenie, odradzanie) - to pogląd, wedługg którego dusza po śmierci może wcielać się w nowy byt fizyczny. Np. dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowo narodzonego dziecka lub w wypadku metampsychozy nawet w ciało zwierzęcia czy rośliny. Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie. Reinkarnacja stanowi jedno z podstawowych wierzeń hinduizmu, dżinizmu, buddyzmu, wierzeń afrykańskich, orfików, pitagorejczyków, występuje w platonizmie, gnostycyzmie, kabalistyce, teozofii, antropozofii. W reinkarnację wierzyli generalnie wszyscy dawni Słowianie, a wiara w reinkarnację była i jest od zawsze silna na ziemiach polskich, choć z uwagi na inkwizycję przez kilka wieków była ezoteryczną tajemnicą co bardziej inteligentnych przedstawicieli Narodu Polskiego. Można powiedzieć, że nie ma polskości bez wiary w reinkarnację, jak to wynika z kultury i religii Słowiańskiej, która jest częścią kultury Indoeuropejskiej i ma więcej wspólnego z duchowością Indii niż się powszechnie mówi.

Wiara w reinkarnację występuje w najbardziej rozbudowanej formie w wedyzmie, brahmaizmie i hinduizmie oraz w dżinizmie i buddyzmie. Według zasad religii hinduizmu cykl śmierci i ponownych narodzin dusz ciągnie się aż do przerwania - pełnego zjednoczenia z Brahmanem (Bogiem), które nigdy się nie skończy. Jakkolwiek nie można bezpośrednio sterować procesem przechodzenia do następnego wcielenia, o jego kierunku decyduje indywidualna karma danej duszy, atmana, puruszy. Stąd poprawianie własnej karmy poprzez dobre, zgodne z dharmą uczynki skutkuje wcieleniem się po śmierci w lepszy byt, zaś pogarszanie własnej karmy powoduje wcielenie się w gorszy byt. Krąg reinkarnacji może być przerwany dopiero po osiągnięciu oświecenia - które wiąże się z całkowitym oczyszczeniem karmy. Dość podobne, choć czasami różniące się w wielu szczegółach poglądy na temat reinkarnacji, występują też w buddyzmie. Proces reinkarnacji w buddyzmie opisują również nauki o Dwunastu Ogniwach Współzależnego Powstawania oraz nauki o stanie Bardo. Idea reinkarnacji pojawiała się w także starożytnej filozofii greckiej. Zwolennikami tego poglądu byli między innymi Pitagoras oraz Platon.

W niektórych odmianach chrześcijaństwa, np. nestorianizmie, również występowały elementy wiary w reinkarnację, jednak po V Soborze Powszechnym w Konstantynopolu (553 r.), większość kościołów chrześcijańskich odrzuciła tę wiarę w całości, przyjmując jako jedynie słuszną koncepcję bezpośredniego pochodzenia duszy ludzkiej od Boga i zbawienia/potępienia następującego tylko raz - zaraz po śmierci człowieka. według zwolenników reinkarnacji Nowy i Stary Testament zawierają wiele cytatów nawiązujących do reinkarnacji. Często stosowanym przykładem jest stwierdzenie Jezusa, że Jan Chrzciciel "jest Eliaszem, który miał przyjść" (Mt 11,14), ale wersetów potwierdzających reinkarnację jest w Biblii dużo więcej. Większość muzułmanów odrzuca wiarę w reinkarnację. Mimo to istnieją grupy sufickie, które w nią wierzą. Według nich nie kłóci się ona z Koranem. Koraniczny werset, na które muzułmanie wierzący w reinkarnację się powołują to 2:28. Inna aja interpretowana jako potwierdzenie teorii o reinkarnacji to 3:27. Co ważne, to wiara w reinkarnację nie jest przez islam zakazana w żaden wyraźny sposób, a stanowi raczej doktrynę nierozstrzygniętą lub co najwyżej wątpliwą, nie nakazaną w wyraźny sposób. W Biblii rzecz ma się podobnie, a wiara w reinkarnację na pewno nie jest zakazana. Nie jest też przez Biblię wyraźnie nakazana.