Planety w Domach Horoskopu

Z Himalaya-Wiki

Planety w domach horoskopowych

W horoskopie występuje dwanaście domów, które odpowiadają znakom zodiaku ustawionym tak, jakby Punkt Barana znajdował się w pozycji Ascendentu. Raz na dobę znaki zodiaku pokrywają się z domami. Każdy z domów odpowiedzialny jest za inną sferę życia człowieka. Domy horoskopowe symbolizują typowe sytuacje życiowe, czyli obszary rodzinnej, zawodowej i społecznej aktywności, w których uzewnętrzniają się energie planet, ozdobione kolorytem zawiadujących nimi znaków zodiaku. Archetypowe działanie astrologicznych planet i gwiazd stałych, zmodyfikowane jest specyficznymi powiązaniami z pozostałymi energiami horoskopowymi, wynikającymi z aspektów zachodzących w układach z pozostałymi planetami w horoskopie.

Sygnifikacje domów horoskopowych wskazują na predyspozycje do podejmowania działań w określonych domenach naszej egzystencji, oraz nastawienie do doświadczeń z tych konfrontacji płynących. Położenie planety lub gwiazdy stałej w określonym domu horoskopu może podpowiedzieć nam, w jakim obszarze ludzkiej aktywności mamy szansę optymalnego wykorzystania swoich zdolności, określonych przez znaki zodiaku właściwości charakteru i potencjału osobowości jakim dysponujemy. Domy w szczególności służą do analizowania kosmicznego wpływu istotnych z punktu doświadczenia astrologów gwiazd stałych oraz gwiazdozbiorów i asteriksów (stacji gwiazdowych, grup gwiazd stałych o podobnym wpływie). Istotna jest także analiza Węzłów Księżycowych Rahu i Ketu w domach horoskopowych, gdyż Rahu i Ketu od zawsze traktowane są jako planety astralne z uwagi na poruszanie tych punktów zaćmieniowych wzdłuż ekliptyki. Domy i znaki zodiaku w których są aktualnie Rahu i Ketu także stanowią ważną oś wpływów w horoskopie.

Najwcześniej w tradycji astrologicznej pojawiły się pojęcia domów kątowych i wpływów gwiazd stałych oraz widzialnych na niebie planet się tam znajdujących. Przypisuje się im szczególnie ważne znaczenie i istotne właściwości. Są to domy: pierwszy, czwarty, siódmy i dziesiąty. Wierzchołki, czyli miejsca początkowe tych domów, posiadają swoje odrębne nazwy i są uznawane za jedne z najważniejszych punktów interpretacyjnych w każdym horoskopie:

Dom I – Ascendent, czyli znak wschodzący, to sposób, w jaki nas widzą inni ludzie, postrzeganie naszej osoby przez najbliższe środowisko, manifestowanie własnej osobowości, poczucie własnego JA, cechy wyglądu zewnętrznego, nasz sposób bycia.

Dom IV – Imum Coeli, czyli głębia nieba, to nasze psychiczne wnętrze, poziom emocjonalności, siła w rozumieniu stopnia zintegrowania osobowości, rodzaj reakcji na zmiany w najbliższym otoczeniu, charakter życia wewnętrznego, poczucie intymności. Przy predykcyjnych domach równych jest to dom w którym wypada IC.

Dom VII – Descendent, czyli znak zachodzący, to zdolność i chęć do nawiązywania kontaktów, intensywność relacji z otoczeniem, świadomość pochodząca z kontaktów partnerskich, towarzyskich i zawodowych, charakter specyficznej dla nas percepcji otoczenia.

Dom X – Medium Coeli, czyli środek nieba, to kariera zawodowa w rozumieniu reagowania na potrzeby, warunki i wymogi środowiska społecznego, zdolność do asymilacji z otoczeniem, indywidualne ambicje zawodowe i sposób ich realizacji, miejsce w życiu publicznym. Przy predykcyjnych domach równych jest to dom w którym wypada MC.


Słońce w domach horoskopowych (Helios, Surja, Rawi)

Słońce w I domu - silna wola, pewność siebie, przedsiębiorczość, ambicja, silne cechy przywódcze, chęć dominacji, wpływanie swoją osobowością na innych, kierowanie grupami ludzi, wysoka żywotność, potrzeba sukcesu, duża motywacja do działania, upór w realizacji wytyczonych celów, głód uznania i szacunku ze strony otoczenia, praca na stanowiskach eksponowanych, praca jako przedstawiciel handlowy

Słońce w II domu - ukierunkowanie na zdobywanie i powiększanie środków materialnych, skłonność do gromadzenia dóbr pieniężnych i użytkowych, nastawienie na sukces materialny, silna potrzeba zapewnienia dobrobytu i bezpieczeństwa finansowego, dla siebie i rodziny, praca w reklamie, bankowości, ubezpieczeniach, ogrodnictwie, praca na roli

Słońce w III domu - ciekawość świata, szerokie zainteresowania osobiste i zawodowe, działalność naukowa, pisarska, dziennikarska, lub handlowa, liczne podróże zawodowe, umiejętność rozpoznawania panujących relacji międzyludzkich w życiu rodzinnym i sferze zawodowej, umiejętność znalezienia się w każdym środowisku i w każdej sytuacji, intensywne kontakty z rodzeństwem i bliskimi sąsiadami

Słońce w IV domu - domatorstwo, potrzeba doskonałej organizacji życia rodzinnego, przywiązanie do tradycji, konserwatyzm, zawłaszczanie prawa do decydowania o losach najbliższych, pielęgnowanie tradycji rodzinnych, silnie rozwinięta uczuciowość, dbałość o własne zasoby i zdobycze materialne, przedkładanie życia rodzinnego ponad pracę zawodową, praca jako dekorator wnętrz, dozorca, portier, kasjer, praca w firmie sprzątającej

Słońce w V domu - potrzeba uznania w szerokim gronie, głód zaszczytów, podświadome dążenie do narzucania własnych poglądów i preferencji innym osobom, potrzeba uzewnętrzniania własnej osobowości przez sztukę amatorską, lub profesjonalną, twórcza samokreacja, skłonność do hazardu i inwestycji giełdowych, zajęcia zawodowe związane ze sztuką, reklamą, rozrywką

Słońce w VI domu - dobre samopoczucie i pewność siebie uzależnione od spełniania się w życiu zawodowym, rozwinięte zainteresowania hobbystyczne, przykładanie nadmiernej wagi do szczegółów, zawężanie i bagatelizowanie złożonych problemów rodzinnych i zawodowych, unikanie odpowiedzialności i eksponowanych stanowisk, praca zawodowa związana ze służbą zdrowia, produkcją żywności, higieną, sprzątaniem, segregowaniem informacji, lub produktów

Słońce w VII domu - korzyści płynące ze związków partnerskich i małżeńskich, szansa na udane małżeństwo, pod względem finansowym i zawodowym, uzyskanie pracy za pośrednictwem małżonka, lub jego bliskich, dobre stosunki z przełożonymi, umiejętność wypracowania dobrych układów w życiu towarzyskim i zawodowym, praca zawodowa polegająca na tworzeniu i rozwijaniu sieci układów biznesowych, praca w reklamie, praca w firmach rekrutacyjnych, pośrednictwo

Słońce w VIII domu - zainteresowanie sprawami tajemniczymi i ukrytymi, dysponowanie, lub zarządzanie majątkiem innych ludzi, , upór i konsekwencja w powiększaniu zasobów materialnych, praca w agencjach ubezpieczeniowych, urzędach administracji państwowej, firmach pogrzebowych, policji, więziennictwie, agencjach detektywistycznych, firmach ochroniarskich, urzędach skarbowych

Słońce w IX domu - silnie rozwinięta sfera życia duchowego, zainteresowania w dziedzinach religii, filozofii, prawa materialnego, systemów moralnych, chęć poznawania innych kultur, liczne podróże zagraniczne, możliwa emigracja zarobkowa, dobre kontakty na obczyźnie, umiejętność znalezienia się w obcym kulturowo środowisku, praca badawcza i naukowa, duszpasterstwo, handel zagraniczny, praca tłumacza

Słońce w X domu - dążenie do samorealizacji, pewność dobrze obranej drogi zawodowej, zainteresowanie pracą publiczną, udzielanie się w polityce, pęd do sukcesu, wysokiej pozycji zawodowej, chęć wpływania na postępowanie i dokonywanie wyborów przez inne osoby, piastowanie funkcji kierowniczych, zarządzaniem personelem, działalność na różnych szczeblach partii politycznych, praca związana z architekturą, przemysłem budowlanym

Słońce w XI domu - liczne przyjaźnie, dążenie do pracy zespołowej, wolontariat, propagowanie nietypowych, bądź wybiegających w przyszłość poglądów, praca w fundacjach dobroczynnych i akcjach humanitarnych, znajomości w kręgach artystycznych, praca przy eksperymentach i wynalazkach, znajomości wśród wpływowych osób, praca przy nowych technologiach, awangardowych trendach w kulturze i sztuce

Słońce w XII domu - skłonność do pracy w odosobnieniu, tendencje do zamykania się w sobie, działalność ukryta, lub nielegalna, zainteresowanie parapsychologią, magią, okultyzmem, przeszkody i utrudnienia, ze strony przeciwników działających niejawnie, praca w więziennictwie, szpitalach, przemyśle spirytusowym, browarnictwie, służba duchowa, praca w instytucjach dobroczynnych, schroniskach, placówkach opieki społecznej.


Księżyc w domach horoskopowych (Selene, Luna, Ćandramas)

Księżyc w I domu - nieświadome dążenie do ciągłych zmian w życiu prywatnym i zawodowym, możliwość kilku przeprowadzek, nieustanne szukanie odpowiedniego stanowiska zawodowego, mnogość wykonywanych zawodów, ingerencja osób postronnych w życie rodzinne, łatwość ulegania wpływom otoczenia

Księżyc w II domu - sytuacja materialna korzystna, ale podlegająca stałym wahaniom, wynikającym z braku solidnych podstaw zarobkowania, dochody z drobnego handlu, pośrednictwa, równowaga psychiczna silnie związana z powodzeniem w sferze materialnej

Księżyc w III domu - wykorzystywanie sprytu i intelektu w działalności zarobkowej, możliwość prowadzenia wspólnej firmy z rodzeństwem, lub bliskimi sąsiadami, praca umysłowa oparta na analizowaniu i przetwarzaniu danych, praca reportera, praca sprzedawcy w księgarni, prowadzenie kiosku z codzienną prasą;

Księżyc w IV domu - duże znaczenie przeżyć z dzieciństwa, oraz bieżących relacji w domu rodzinnym, w podejmowaniu decyzji na polu prywatnym i zawodowym, nieustabilizowane warunki życia rodzinnego, przeprowadzanie zmian i późniejsze powroty do poprzedniego porządku, zajęcia zawodowe związane z zagospodarowywaniem wnętrz mieszkalnych, handel, lub naprawa sprzętów gospodarstwa domowego

Księżyc w V domu - wpływ związków miłosnych na istotne decyzje w życiu zawodowym, uleganie pokusom łatwych i wygodnych rozwiązań, nietrwałych w dalszej perspektywie, skłonność do hazardu, trwonienie czasu i gotówki na imprezowaniu, łatwe nawiązywanie przelotnych związków, praca w reklamie, przemyśle rozrywkowym, oświacie, praca przedszkolanki, lub wychowawcy w młodszych klasach szkolnych

Księżyc w VI domu - sytuacja finansowa uzależniona od wydajnej pracy podwładnych, praca zawodowa związana z wodą w sensie produktu, lub specyfiki miejsca działalności, unikanie ryzyka i brania odpowiedzialności za wdrażanie nowych projektów i realizowanie nowych pomysłów, praca w gastronomii, praca kontrolera jakości produktów i napojów spożywczych, upodobanie do dietetycznego odżywiania się

Księżyc w VII domu - wpływ rodziny na zawierane związki małżeńskie, emocjonalne nastawienie do spraw partnerstwa i małżeństwa, związek, lub spółka handlowa z osobą wrażliwą, uczuciową, ale kapryśną i problematyczną we współpracy, zwierzchnicy niestali w planach i koncepcjach, podwładni zmienni w nastrojach i trudni do nadzorowania

Księżyc w VIII domu - kłopotliwe, bądź zagadkowe związki finansowe z najbliższą rodziną, przychody materialne oparte na rentach i dziedziczeniu, dochody ze źródeł nielegalnych, lub ukrytych przed osobami postronnymi, emocjonalny stosunek do posiadanych zasobów pieniężnych, praca w agencjach ubezpieczeniowych, urzędach podatkowych, firmach obliczających podatki

Księżyc w IX domu - dłuższy pobyt i praca za granicą, podświadome pragnienie dalekich podróży, liczne podróże drogą wodną, warunki pracy na obczyźnie dobre, ale mało stabilne, bogata wyobraźnia, zainteresowania ezoteryką, decydujący wpływ rodziny i wychowania, na wyznawaną religię, lub reprezentowany światopogląd

Księżyc w X domu - wysoka pozycja zawodowa, uzyskana dzięki poparciu rodziny, lub w wyniku odziedziczenia firmy, szukanie zajęć pozwalających na uzyskanie szerokiego uznania, rozgłosu i popularności, trudności w zapewnieniu sobie stabilnego zajęcia, bądź stanowiska, prowadzenie działalności publicznej, nadzorowanie grup pracowników

Księżyc w XI domu - praca oparta na przyjaźniach i działalności grupowej, relacje towarzyskie wywodzące się z kręgów rodzinnych, wrażliwość na opinie i reakcje przyjaciół, oraz skłonność do ulegania ich wpływom, praca polegająca na pomocy materialnej, lub duchowej

Księżyc w XII domu - skłonność do przebywania w izolacji i odosobnieniu, potrzeba pracy indywidualnej, wymagającej skupienia i samotności, praca związana z poszukiwaniami i zagadkowymi wydarzeniami, umiejętne wykorzystywanie wrodzonej intuicji, zdolności parapsychiczne, niechęć do manifestowania uczuć, ukryte związki miłosne.


Jowisz w domach horoskopowych (Zeus, Bryhaspati, Guru)

Jowisz w I domu – pewność siebie, wiara we własne możliwości, łatwe pozyskiwanie zaufania innych osób, praca związana z promowaniem atrakcyjnego wizerunku własnego, lub dbaniem o dobre imię firmy, talent aktorski, kariera sportowa

Jowisz w II domu - dochody pochodzące z rozpowszechniania idei, poglądów, działalności publicznej, sprawowania pieczy nad dziedzictwem kulturowym, praca w bibliotekach, na uczelniach wyższych, fundacjach naukowych

Jowisz w III domu – zdolności pisarskie, umiejętność wywierania presji na najbliższe otoczenie, talent oratorski, praca jako przewodnik turystyczny, dziennikarz, opiekun młodzieży, praca w drukarni, księgarni, punkcie sprzedaży gazet i czasopism

Jowisz w IV domu – praca zawodowa związana z kultywowaniem tradycji, opieką nad zabytkami kultury, konserwacją dzieł sztuki, przechowywaniem wartościowych dokumentów, zainteresowanie archeologią, historią i dawnymi obyczajami

Jowisz w V domu – dochody mające swoje źródła w pracy twórczej, estradowej, praca w firmach zajmujących się organizacją wystaw artystycznych i innych imprez kulturalno – rozrywkowych, praca jako projektant, grafik komputerowy, praca w przedsiębiorstwach bukmacherskich, domach maklerskich, dochody z hazardu

Jowisz w VI domu – zainteresowanie zawodami związanymi z medycyną, higieną, zdrowym stylem życia, homeopatią i przyrodolecznictwem, kariera w służbie zdrowia, praca w firmach zajmujących się rekrutacją pracowników, catering, handel artykułami higienicznymi i środkami czystości

Jowisz w VII domu – korzystna sytuacja dla zawierania spółek handlowych, pozyskiwania wspólników do przedsięwzięć opartych na ścisłej współpracy z drugą osobą, praca w firmie małżonka, lub firmie będącej własnością kogoś z najbliższej rodziny małżonka

Jowisz w VIII domu - praca w dziedzinach zawodowych, w których największą rolę odgrywają poufne informacje, gromadzone i przetwarzane przez wyspecjalizowanych pracowników, zawody związane z zarządzaniem aktywami i pasywami innych ludzi

Jowisz w IX domu – zainteresowanie psychologią, prawodawstwem, religią, filozofią, wszechstronne uzdolnienia intelektualne, praca w instytucjach zbierających informacje o sytuacji ekonomicznej, politycznej i społecznej w innych krajach, zajmowanie się wielokulturowością, mniejszościami narodowymi, grupami etnicznymi, kariera naukowa, praca za granicą

Jowisz w X domu – praca na eksponowanych stanowiskach w administracji państwowej, kariera polityczna, praca wykładowcy, wysoka pozycja społeczna, praca związana z wywieraniem wpływu na poglądy innych ludzi, oraz wytyczaniem kierunków rozwoju społecznego i duchowego

Jowisz w XI domu – zamiłowanie do pracy społecznej, praca w organizacjach humanitarnych, praca grupowa przy tworzeniu projektów artystycznych, organizacja i kierowanie grupami, skupiającymi ludzi o podobnych zainteresowaniach i dążeniach zawodowych

Jowisz w XII domu – praca intelektualna wykonywana pod przykrywką innego zajęcia zarobkowego, działalność zawodowa wymagająca dochowania tajemnicy i ochrony efektów twórczych przed publicznym dostępem, praca w laboratoriach, zakładach doświadczalnych, służba kapłańska, rola przewodnika duchowego, dochody pochodzące z wykorzystania zdolności parapsychicznych, lub zajęć związanych z ezoteryką.


Rahu w domach horoskopowych (Głowa Smoka, Węzeł Północny)

Rahu w I domu – zawody wymagające dobrego refleksu, umiejętności podejmowania szybkich decyzji, niekonwencjonalnego rozwiązywania pojawiających się problemów, zajęcia związane z ryzykiem i emocjami, praca w przemyśle elektrotechnicznym, branżach wykorzystujących nowoczesne technologie, lotnictwie, przewozach pasażerskich;

Rahu w II domu – niestabilna sytuacja finansowa, zarobki pochodzące z handlu elektroniką użytkową, praca w branży komputerowej, przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, handel samochodami, motocyklami, zawód elektryka, energetyka, automatyka, informatyka;

Rahu w III domu – praca w telekomunikacji, na zapleczu technicznym środków masowego przekazu, firmach przewozowych, transporcie kolejowym, przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach kurierskich, centralach zdalnej obsługi klienta, projektowanie i administrowanie stron internetowych;

Rahu w IV domu – praca przy wyposażaniu wnętrz mieszkalnych w urządzenia elektrotechniczne, audiowizualne, dekoracja wnętrz zgodnie z najnowszymi trendami, praca w poradniach psychologicznych, rodzinnych, projektowanie budynków mieszkalnych, praca przy konserwacji zabytków i utrzymaniu obiektów użyteczności publicznej;

Rahu w V domu – praca w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesną technikę audiowizualną, stanowisko sprzedawcy w sklepach z elektroniką użytkową, udział w eksperymentalnych realizacjach artystycznych, twórczość z wykorzystaniem komputerów i innych środków nowoczesnej techniki, praca w mediach elektronicznych;

Rahu w VI domu – praca związana z naprawą sprzętu medycznego, serwisem komputerów, lub sprzętu RTV, instalacjami elektrotechnicznymi wykorzystywanymi w szpitalach, przychodniach zdrowia, zainteresowanie niekonwencjonalnymi metodami leczenia, zdolności psychoterapeutyczne;

Rahu w VII domu – zajęcia zawodowe związane z internetem, nowoczesnymi środkami komunikacji interpersonalnej, współpraca z osobami posiadającymi wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, handel elektroniką, praca w branży telekomunikacyjnej;

Rahu w VIII domu – praca w instytucjach zajmujących się windykacją należności pieniężnych, firmach związanych z wywiadem gospodarczym, agencjach detektywistycznych, praca przy obsłudze systemów monitoringu, kontroli przekazów telekomunikacyjnych, inwigilacji i przetwarzaniu treści internetowych, instalacja systemów alarmowych i monitorujących;

Rahu w IX domu – praca za granicą, lub kontakty z firmami zagranicznymi produkującymi urządzenia elektroniczne, maszyny budowlane, środki transportu, zajmującymi się nowoczesnymi technologiami, udział w międzynarodowych grupach badawczych, inżynierskich, zainteresowanie fizyką, matematyką, znajomość współczesnej techniki;

Rahu w X domu – zawody związane z przemysłem energetycznym, automatyką, instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, możliwość szybkiego osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej i uznania wśród współpracowników, praca w budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym, laboratoriach technicznych, zespołach eksperymentalnych i wynalazczych;

Rahu w XI domu – praca w organizacjach humanitarnych, instytutach ekologii i ochrony środowiska, związki z przemysłem filmowym, lub produkcjami telewizyjnymi, duża aktywność społeczna, bogate życie towarzyskie, zajęcia zawodowe realizowane wspólnie z przyjaciółmi, ambicje artystyczne;

Rahu w XII domu – dochody pochodzące z działalności dodatkowej, prowadzonej nieformalnie, skłonność do pracy w ukryciu, odosobnieniu, praca psychologa, opiekuna osób starszych, lub niepełnosprawnych, zainteresowanie parapsychologią, astrologią, ezoteryką, praca zawodowa ze szczególnym wykorzystaniem sfery uczuciowej, wyobraźni i intuicji.


Merkury w domach horoskopowych (Hermes, Budha)

Merkury w I domu - przedkładanie intelektu i logiki, ponad intuicję i doświadczenie, potrzeba ciągłej stymulacji intelektualnej, osobiste zainteresowania, oraz duża ciekawość świata, jako środki w nawiązywaniu nowych kontaktów, potrzeba zabłyśnięcia poprzez działalność pisarską, naukową, lub współzawodnictwo w zabawach i turniejach umysłowych

Merkury w II domu - intelekt w służbie akumulacji własnych, lub powierzonych zasobów kapitałowych, ciągłe zaabsorbowanie umysłu sprawami handlowymi i finansowymi, chęć zaimponowania otoczeniu zdolnościami umiejętnego prowadzenia budżetu domowego, lub finansów firmy, praca ekonomisty, doradcy handlowego, podatkowego, lub inwestycyjnego, własna działalność gospodarcza

Merkury w III domu - szczególnie wysoki poziom aktywności umysłowej i werbalnej, skierowanej ku najbliższemu otoczeniu, praca zawodowa oparta na szybkim pobieraniu, przetwarzaniu i wysyłaniu informacji, telefon, internet, samochód, podstawowymi środkami zarobkowania, praca jako listonosz, telemarketer, pracownik biura obsługi klienta, administrator portalu internetowego

Merkury w IV domu - troska o jak najlepsze funkcjonowanie domu rodzinnego i optymalne wykorzystanie budżetu domowego, kontakty rodzinne oparte na więzi intelektualnej, współpraca z najbliższymi członkami rodziny w handlu, działalności pisarskiej, reporterskiej, lub wydawniczej, prowadzenie rodzinnej spółki, czasowe zmiany miejsca zamieszkania

Merkury w V domu - potrzeba ekspresji intelektualnej, werbalizacji wewnętrznych potrzeb i życiowych dążeń, upodobanie do umysłowych rozrywek, twórczość artystyczna, oparta w większym stopniu na chłodnej analizie i rzeczowej koncepcji, niż na odczuciach i natchnieniu, rzemiosło artystyczne, praca jako wodzirej, organizator imprez rozrywkowych, lub wystaw artystycznych, opieka na małymi dziećmi

Merkury w VI domu - nieustanne doskonalenie i reorganizacja warunków panujących w miejscu pracy zawodowej, nastawienie na automatyzację i logiczne uporządkowanie czynności wykonywanych na stanowisku pracy, potrzeba stałego kontaktu werbalnego ze współpracownikami i przełożonymi, praca instruktora bhp, higienistki, pielęgniarki szkolnej, projektanta przestrzeni biurowych, lub użytkowych

Merkury w VII domu - partnerstwo oparte bardziej na porozumieniu intelektualnym, niż na głębokich uczuciach, szukanie przyjaciół wśród osób elokwentnych, o dużym zasobie wiedzy i podobnych zainteresowaniach, skłonnych do otwartej wymiany myśli i chętnych do nawiązania współpracy umysłowej, związki, lub spółki handlowe z osobami znacznie młodszymi, praca jako przedstawiciel handlowy, akwizytor

Merkury w VIII domu - ukryta działalność intelektualna, powiernictwo tajemnic i poufnych informacji, związanych z zasobami finansowymi innych osób, zainteresowanie okultyzmem, upodobanie do obmyślania tajnych strategii, realizacja planów zarobkowych w ukryciu i bez niepotrzebnego rozgłosu, praca jako policjant, detektyw, ochroniarz, urzędnik skarbowy, notariusz

Merkury w IX domu - rzeczowe podejście do spraw wiary i religii, krótkotrwała nauka, lub praca za granicą, zagraniczne stypendia naukowe, zainteresowania filozoficzne i prawnicze, skłonność do upraszczania problemów i niepotrzebnego filozofowania, talent do języków obcych, praca jako agent biura podróży, pilot wycieczek zagranicznych, nauczyciel języka obcego, tłumacz

Merkury w X domu - skłonność do szerokiego propagowania własnych poglądów i upodobań, praca umysłowa związana z myśleniem koncepcyjnym, upodobanie do teoretyzowania, praca w dyplomacji, administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach, przedstawicielstwach handlowych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu

Merkury w XI domu - pragmatyzm w działaniu i myśleniu, kierowanie się w życiu użytecznością i humanitaryzmem, upodobanie do nietypowych rozwiązań i rewolucyjnych teorii, zainteresowanie nowoczesnymi technologiami, komunikowaniem się i wymianą idei, praca jako administrator sieci komputerowej, programista, technik, konstruktor, inżynier, kierowca, pracownik kolei, praca zdalna

Merkury w XII domu - działanie intuicyjne, przedkładanie inspiracji ponad intelekt, niebezpieczeństwo krótkotrwałych konfliktów z prawem, rozpraszanie się w szczegółach, brak dalekosiężnych wizji, skłonność do działalności nielegalnej, drobnego przemytu, pracy w podziemiu gospodarczym, kolportaż nielegalnych wydawnictw, nieopodatkowane dochody, zainteresowanie parapsychologią, ukryte związki partnerskie, lub handlowe, z osobami znacznie młodszymi, sprytnymi, umiejącymi znaleźć się w każdej sytuacji, praca w więziennictwie, szpitalach, instytucjach i zakładach zamkniętych.


Wenus w domach horoskopowych (Afrodyta, Anahita, Śukra)

Wenus w I domu - potrzeba idealnej prezentacji własnej osobowości, zachowania nienagannego wyglądu, bycia zauważanym wśród zbiorowości, przyciąganie wzroku wyglądem zewnętrznym i przyjemną dla oka stylistyką ubioru, wystudiowane zachowanie, wypracowane sposoby nawiązywania i utrzymywania znajomości, uzdolnienia artystyczne

Wenus w II domu - zarobki związane z pracą twórczą, rzemiosłem artystycznym, sztuką, biżuterią, ubiorem, przemysłem kosmetycznym, dekoratorstwem, rozrywką, środki pieniężne chętnie przeznaczane na przyjemności życiowe, dobrą zabawę, drogocenne drobiazgi i przedmioty luksusowe, dochody uzyskiwane w wyniku udanych, pod względem finansowym, związków partnerskich

Wenus w III domu - zamiłowanie do literatury pięknej i poezji, uzdolnienia pisarskie, zdolności negocjacyjne, umiejętność sprytnego wybrnięcia z trudnych sytuacji i polubownego załatwiania konfliktowych spraw, upodobanie do wakacyjnych podróży i krótkich wycieczek, organizowanych wspólnie z rodzeństwem, oraz bliskimi znajomymi, kontakty i znajomości oparte na zainteresowaniach intelektualnych, odnajdowanie się w grupowej pracy twórczej

Wenus w IV domu - praca związana z konserwacją dzieł sztuki, projektowanie i wyposażanie wnętrz mieszkalnych, zainteresowanie historią, archeologią, kulturą i sztuką antycznych cywilizacji, kunsztowne wyposażenie własnego mieszkania, pietyzm i przywiązanie do drobnych szczegółów dekoracyjnych, dbałość o harmonijne relacje partnerskie i miłą atmosferę w domu rodzinnym

Wenus w V domu - nieskrępowana twórczość artystyczna, zwykle o pewnym zabarwieniu erotycznym, praca modelki, hostessy, zainteresowanie zawodem aktora, prezentera, fotografa, projektanta w agencji reklamowej, animatora życia kulturalnego, psychologa, nauczyciela plastyki, talent nauczycielski i wychowawczy

Wenus w VI domu - działalność zawodowa w dziedzinie zdrowia, higieny i bezpieczeństwa panującego w środowisku pracy, przywiązywanie dużej wagi do miłej atmosfery oraz wysokiej ergonomii na stanowisku pracy, projektowanie, lub szycie odzieży roboczej, zagospodarowywanie i upiększanie przestrzeni biurowych i przemysłowych, dobre stosunki z przełożonymi i podwładnymi

Wenus w VII domu - sprawy biznesowe prowadzone wspólnie z osobą o nieprzeciętnej urodzie i reprezentacyjnym wyglądzie, posiadającej szerokie grono znajomych i duże możliwości zdobywania nowych klientów, w drodze nieformalnych kontaktów towarzyskich, oczekiwanie od partnera, lub małżonka nienagannej prezencji, miłego sposobu bycia, oraz umiejętności odpowiedniego zachowania się na imprezach z udziałem przyjaciół, znajomych, lub w charakterze osoby towarzyszącej, w czasie spotkań biznesowych

Wenus w VIII domu - dochody pochodzące ze sprzedaży odziedziczonych kolekcji sztuki, scedowanych, bądź otrzymanych w spadku praw autorskich, pośrednictwo w handlu dziełami sztuki, nieruchomościami, praca w bankowości, ubezpieczeniach, przemyśle estradowo – rozrywkowym, korzystanie z zasobów finansowych innych ludzi, dzięki umiejętności odpowiedniego zaprezentowania i wypromowania własnej osobowości

Wenus w IX domu - możliwość zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem, lub osobą na stałe mieszkającą za granicą, potrzeba dzielenia się własnymi poglądami filozoficzno – religijnymi, handlowe, lub artystyczne kontakty z zagranicą, praca w biurze podróży, recepcji hotelu, organizowanie grupowych wyjazdów edukacyjno – rozrywkowych, podróże zagraniczne jako ulubiona forma wypoczynku, praca naukowa, lub praca w administracji wyższych uczelni, praca psychologa, nauczyciela religii, rola przewodnika duchowego

Wenus w X domu - ułatwienia i pomoc w osiąganiu coraz to wyższych szczebli kariery zawodowej, ze strony osób znajdujących się w najbliższych kręgach towarzyskich, czasami skoligaconych z rodziną partnera, lub małżonka, działalność polityczna, publicystyczna, kierowanie przedstawicielstwami handlowymi, fundacjami artystycznymi, praca jako rzecznik prasowy, komentator życia publicznego, analityk finansowy, makler giełdowy

Wenus w XI domu - praca społeczna, wolontariat, zainteresowanie różnymi formami ekspresji artystycznej, znajomi spośród artystów, mecenasów sztuki, praca w instytucjach charytatywnych, promujących zdrowy i ekologiczny styl życia, kierowanie, lub udział w nieformalnych grupach społecznych, łatwo zdobywane uznanie i popularność osobista

Wenus w XII domu - ukryte związki handlowe, lub partnerskie, nieśmiałość i niezdecydowanie utrudniające nawiązywanie nowych kontaktów, praca związana z niesieniem pomocy osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania, spychanym na margines życia społecznego, lub społecznie niedostosowanym, małżeństwo, lub partnerstwo związane z różnymi formami odosobnienia fizycznego, lub psychicznego, związki z osobami o bogatej, ale zbyt delikatnej i niestabilnej psychice.


Ketu w domach horoskopowych (Ogon Smoka, Węzeł Południowy)

Ketu w I domu – duża rola empatii, oraz intuicji i zdolności prekognicyjnych w prowadzonej działalności, lub wykonywanym zawodzie, praca w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spirytusowym, browarnictwie, przy produkcji kosmetyków, wykonywanie instalacji hydraulicznych, praca w przepompowniach, oczyszczalniach, stacjach uzdatniania wody;

Ketu w II domu – kłopoty w uzyskaniu stabilnego źródła dochodów, środki pieniężne uzyskiwane przypadkowo i w niejasnych okolicznościach, handel napojami, alkoholem, kosmetykami, używkami, praca w aptece, hurtowni leków, rozlewni napojów, sklepie monopolowym, praca barmana;

Ketu w III domu – uzdolnienia literackie, dochody z pisania poezji, tekstów piosenek, zarobki przez wróżbiarstwo, stawianie horoskopów, wykorzystywanie natchnienia i zdolności parapsychicznych w wykonywanym zawodzie, silne oddziaływanie przekazem słownym na określone grupy ludzi, kłopoty, lub dodatkowe obowiązki za sprawą rodzeństwa, bądź sąsiadów;

Ketu w IV domu – nieustabilizowane warunki mieszkaniowe, nieuregulowane, bądź niejasne stosunki własnościowe zajmowanego domu, lub mieszkania, prowadzenie sklepu z chemią gospodarczą, praca w barze, pubie, restauracji, dochody związane z produkcją, lub dystrybucją alkoholi, praca na morzu, rzece, rybołówstwo, skłonność do mistycyzmu;

Ketu w V domu – praca twórcza związana ze zdolnościami parapsychicznymi, twórczość oparta na natchnieniu i głębokich uczuciach, zawód aktora, prezentera, muzyka, kompozytora, praca w Domach Dziecka, ośrodkach adopcyjnych, prowadzenie zajęć z trudną młodzieżą, praca w ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, praca kuratora, nauczyciela muzyki, lub plastyki;

Ketu w VI domu – praca związana ze zdrowiem, higieną, warunkami panującymi w środowisku pracy, praca w firmach cateringowych, sklepach z kosmetykami, salonach fryzjerskich, salonach odnowy biologicznej, solariach, ośrodkach wypoczynkowych, poradniach zawodowych, ośrodkach pomocy społecznej;

Ketu w VII domu – praca jako przedstawiciel handlowy producenta alkoholu, koncernu tytoniowego, osoba odpowiedzialna za program artystyczny teatru, kabaretu, współpraca z osobami znanymi publicznie, prowadzenie agencji artystycznej, studia filmowego, zakładu fotograficznego, wspólnicy nieprzewidywalni, czasami zawodni w interesach;

Ketu w VIII domu – predyspozycje do badania spraw tajemniczych, ukrytych przed osobami postronnymi, praca w więziennictwie, aparacie skarbowym, firmach ubezpieczeniowych, możliwość otrzymania kłopotliwych darowizn, lub spadków, udział w niejasnych operacjach finansowych;

Ketu w IX domu – dalekie podróże drogą wodną, praca na obczyźnie, działalność misyjna, poszukiwawcza, praca duchownego, zainteresowanie filozofią, polityką międzynarodową, kontakty ze znanymi osobami, przebywającymi na stałe za granicą, praca katechety;

Ketu w X domu – możliwość osiągnięcia dużej popularności jako aktor, polityk, przywódca duchowy, wykorzystywanie w pracy zawodowej zdolności przewidywania rozwoju wypadków, zachowania pojedynczych osób, lub grup społecznych, kariera zawodowa oparta na odziedziczonych zdolnościach, lub rodzinnym majątku, uznanie zdobyte dzięki poświęceniu osobistemu, lub materialnemu;

Ketu w XI domu – praca zawodowa realizowana wśród przyjaciół o podobnym światopoglądzie, wyznaniu, lub filozofii życiowej, protekcja ze strony osób znanych, mających wpływy w środowiskach artystycznych, religijnych, bądź politycznych, chęć realizacji wyższych aspiracji w życiu zawodowym;

Ketu w XII domu – zamiłowanie do wszystkiego, co tajemnicze, wieloznaczne i niewyjaśnione, kłopoty w określeniu zawodowych dążeń, znalezieniu pracy spełniającej osobiste, często zmieniające się i niesprecyzowane oczekiwania, zainteresowanie psychologią, astrologią, socjologią, filozofią, symboliką, kariera zawodowa obarczona ryzykiem porażek i wielokrotnym zaczynaniem wszystkiego od samego początku.


Saturn w domach horoskopowych (Kronos, Śani)

Saturn w I domu – poważne i formalistyczne podejście do wykonywanej pracy, zawody, w których wywieranie presji i narzucanie własnego zdania, oraz egzekwowanie poważania i szacunku, grają pierwszorzędną rolę, stanowiska kierownicze, praca nauczyciela, strażnika miejskiego, policjanta, dozorcy, portiera

Saturn w II domu – majątek powiększany dzięki systematycznej i metodycznej pracy, praca kasjera, bankowca, pracownika budowlanego, księgowego, wsparcie finansowe ze strony osób posiadających wpływy i wartościowe znajomości, lub zajmujących eksponowane stanowiska. Osobę z Saturnem w 2 domu pieniądze się nie trzymają, on ich nie potrzebuje, dość chętnie udziela się charytatywnie.

Saturn w III domu – zawody wymagające skrupulatności, dobrej koncentracji, zdolności matematycznych, umiejętności szybkiej syntezy i głębokiej analizy, talent literacki, umiejętne operowanie słowem i myślą, praca z tekstami, dokumentami, księgozbiorami, zbieranie danych statystycznych, lub marketingowych

Saturn w IV domu – silny wpływ życia rodzinnego na karierę zawodową, współpraca zawodowa z członkiem najbliższej rodziny, zarządzanie, lub obrót nieruchomościami, praca w branży budowlanej, rolnictwie, rzemiośle, powolne, ale konsekwentne zdobywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej, produkcja artykułów gospodarstwa i wyposażenia domowego

Saturn w V domu – dochody pochodzące z osobistej twórczości, realizowanej długoterminowo, według dokładnie ustalonego planu działania, praca związana z dostarczaniem rozrywki intelektualnej, organizowaniem środowisk o wspólnych zainteresowaniach, spekulacja nieruchomościami, dochody z hazardu, inwestycji giełdowych

Saturn w VI domu – praca jako instruktor BHP, kontroler jakości produktów, lub usług, zajęcia zawodowe, wymagające wysiłku umysłowego i zdolności do analitycznego myślenia, efekty pracy wzbudzające szacunek i uznanie wśród współpracowników i przełożonych, powodzenie zawodowe związane ze stabilnym miejscem pracy, stałym samodoskonaleniem, oraz długofalowym i przemyślanym działaniem

Saturn w VII domu – praca zawodowa związana z nadzorowaniem grup pracowniczych, realizujących wspólne przedsięwzięcia, wymagające dużego nakładu pracy i poświęcenia odpowiednio dużej ilości czasu roboczego, długoterminowa współpraca w ramach spółek i innych, jasno i konkretnie określonych, układów gospodarczych

Saturn w VIII domu – zarządzanie własnością innych ludzi, praca w instytucjach policyjnych, dochodzeniowych, zajmujących się poszukiwaniami, lub eksploatacją bogactw naturalnych, administrowanie spadkami, nieruchomościami, posiadłościami ziemskimi, prowadzenie finansów dużej firmy

Saturn w IX domu – ambicje tworzenia i popularyzowania własnych poglądów i systemów wartości, mających źródło w kanonach religijno – filozoficznych, praca w instytucjach współpracy z zagranicą, w firmach zajmujących się eksportem towarów, lub usług, etat w instytucie naukowym, lub na wyższej uczelni

Saturn w X domu – praca polegająca na oddziaływaniu autorytetem, dbanie o prestiż i wizerunek firmy, instytucji, partii politycznej, możliwość zajmowania eksponowanego stanowiska, piastowania wysokiego urzędu, pełnienia ważnej roli w życiu politycznym, społecznym, wysoka pozycja zawodowa, zdobyta dzięki uporowi i mozolnej pracy

Saturn w XI domu – ambicje realizowane w szeroko pojętej działalności społecznej, przewodzenie grupom ludzi, wspierających się w realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć, przyjaźnie z osobami odgrywającymi znaczącą rolę w środowiskach artystycznych, organizacjach pozarządowych, inicjatywach społecznych, protekcja ze strony osób wysoko postawionych;

Saturn w XII domu – funkcje kierownicze pełnione w instytucjach zamkniętych, organizacjach działających niejawnie, praca w laboratoriach, szpitalach, więzieniach, zakładach psychiatrycznych, ośrodkach pomocy społecznej, dochody uzyskiwane w sposób nietypowy, często przypadkowy, niezamierzony, lub nielegalny.


Mars w domach horoskopowych (Ares, Mangala, Bhauma)

Mars w I domu - potrzeba silnego zaznaczania i promowania swojej osobowości, potwierdzania odrębności, okazywania silnej woli, imponowania przedsiębiorczością i skutecznością na polu zawodowym, oraz dominacją w życiu rodzinnym, dobre wyniki w pracy na kierowniczym stanowisku, kariera wojskowa, praca w straży pożarnej, policji, straży miejskiej, ratownictwie, przemyśle metalowym, górnictwie, kariera sportowa

Mars w II domu - dochody pochodzące z błyskawicznie realizowanych przedsięwzięć gospodarczych, ukierunkowanych na szybki zysk i bezpardonową walkę z konkurencją, wzbogacanie się i gromadzenie dóbr materialnych miarą sukcesu zawodowego, źródłem satysfakcji i sposobem na potwierdzenie wartości we własnych oczach, oraz zaznaczeniem przewagi wobec innych, praca w handlu, pośrednictwie, prowadzenie komisu, kantoru, lombardu

Mars w III domu - dobre samopoczucie przy zajęciach zawodowych opartych na wielokrotnym przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, poznawaniu nowych ludzi, dostępie do najświeższych informacji, zdolności do błyskawicznej analizy i formułowania trafnych komentarzy, praca jako komentator sportowy, praca w drukarni, praca taksówkarza, kierowcy zakładowego, dziennikarza śledczego, felietonisty, listonosza, kontrolera biletów, pracownika kolei

Mars w IV domu - energiczne zarządzanie zasobami pieniężnymi, praca zawodowa oparta na dysponowaniu i pomnażaniu własnego majątku, potrzeba posiadanie nieruchomości, własnej posiadłości i środowiska mieszkaniowego, dającego możliwość ciągłych zmian, przeróbek i udoskonaleń, nagle pojawiające się kłopoty rodzinne, niepowodzenia w domu rodziców, sukces osiągany poza miejscem urodzenia

Mars w V domu - energia skierowana ku tworzeniu nowych wartości w życiu zawodowym i rodzinnym, wysoka ekspresja, potrzeba wyładowania emocji w twórczości artystycznej, rozrywce, hazardzie, życiu seksualnym, praca stolarza, rzeźbiarza, wychowawcy młodzieży, nauczyciela wychowania fizycznego, kariera trenerska, sportowa, praca estradowa

Mars w VI domu - nadmiar energii znajdujący ujście w pracy zawodowej, kontaktach z pracownikami, lub przełożonymi, wszechstronna organizacja środowiska pracy, dynamiczne relacje ze współpracownikami, ciągłe doskonalenie warunków pracy, praca mechanika, chirurga, zegarmistrza, konserwatora - złotej rączki, jubilera - złotnika, inżyniera budownictwa, konstruktora maszyn, architekta, projektanta

Mars w VII domu - praca zawodowa oparta na twardej rywalizacji i pozyskiwaniu nowych kontaktów handlowych, utrzymywaniu silnych związków i tworzeniu zależności kapitałowych między inwestorami i przedsiębiorcami, praca doradcy handlowego, autoryzowanego przedstawiciela, akwizytora, rzecznika, kierownika personalnego, asystenta dyrektora, sekretarki

Mars w VIII domu - głęboka emocjonalność, uczucia i popędy biorące górę nad rozumem i logiką, bogata sfera życia seksualnego, niebezpieczeństwo i pokusa nielegalnego wchodzenia w posiadanie cudzych zasobów majątkowych, praca w policji, wywiadzie gospodarczym, politycznym, lub wojskowym, praca jako ochroniarz, detektyw

Mars w IX domu - realizowanie projektów zawodowych z udziałem obcokrajowców, praca związana z częstymi i nagłymi podróżami zagranicznymi, w związku z karierą sportowa, estradową, lub prowadzeniem firmy eksportującej swoje produkty, lub usługi, polityczna, społeczna, lub misyjna działalność na obczyźnie, uczestnictwo w zagranicznych misjach wojskowych

Mars w X domu - dążenie do władzy i przewodzenia różnego rodzaju grupom ludzi, obejmowanie stanowisk kierowniczych, organizowanie pracy dla pracowników i działów podległych, prowadzenie agresywnej polityki handlowej, działalność w strukturach wyrazistych i wojowniczych partii politycznych, zainteresowanie karierą wojskową, publiczną, uprawianie sportów walki

Mars w XI domu - potrzeba uczestniczenia w życiu społecznym, na poziomie lokalnym, lub krajowym, zainteresowanie wspieraniem nieformalnych i pozarządowych organizacji społecznych, praca zawodowa realizowana przy współudziale osób o podobnych zainteresowaniach, lub przekonaniach, przyjaźnie wśród artystów i twórców działających poza oficjalnymi strukturami życia kulturalnego

Mars w XII domu - kłopoty z określeniem priorytetów życiowych, znalezieniem odpowiedniego zajęcia zarobkowego, działalność w dziedzinach związanych z religią, ezoteryką, kariera urzędnika kościelnego, praca w ośrodkach pomocy społecznej, praca wśród więźniów, osób uzależnionych, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, ryzyko działalności przestępczej, nielegalnej, ukrywania dochodów.


Tron Arymana i/lub Punkt Ciemnego Księżyca w domach horoskopowych

Obszar Tronu Arymana wpływa podobnie jak Punkt Ciemnego Księżyca. Każdy analizujemy w Domu w którym się znajduje.

Aryman w I domu – władcza osobowość, wywieranie stałej presji na najbliższe otoczenie zawodowe i rodzinne, dominacja nad współpracownikami, napięte stosunki z przełożonymi, wykazywanie się skutecznością, sprytem i wnikliwą analizą przy rozwiązywaniu zagadnień zawodowych, kierowanie zespołem pracowników, pasja, nonkonformizm i indywidualizm, przy wypełnianiu obowiązków zawodowych;

Aryman w II domu – zajęcia zawodowe podporządkowane potrzebie gromadzenia dóbr materialnych, powiększania zasobów ziemi, surowców, nieruchomości, środków pieniężnych, majątek zdobyty własną, wytrwałą pracą, dochody z oprocentowanych pożyczek, lokat, inwestycji kapitałowych, prowadzenie lombardu, kantoru, praca kasjera;

Aryman w III domu – praca polegająca na wyszukiwaniu informacji, wydobywaniu z nich ukrytych treści, lub dodatkowego znaczenia, praca historyka, badacza dawnych obyczajów, archeologa, archiwisty, dziennikarza śledczego, wywiadowcy gospodarczego, analityka finansowego, komentatora wydarzeń społecznych i politycznych, kuratora społecznego, instruktora harcerskiego, wykładowcy w akademii wojskowej;

Aryman w IV domu – udział w prowadzeniu rodzinnej firmy, działalność oparta na odziedziczonych zasobach produkcyjnych, lub majątkowych, eksploatacja kopalin, zainteresowanie geologią, górnictwem, praca w rafineriach, przedsiębiorstwach poszukiwawczo – wydobywczych, praca strażnika, stróża, dozorcy, praca w fimach ochroniarskich

Aryman w V domu – związek z przemysłem rozrywkowym, występami estradowymi, projektowaniem ubiorów, pokazami mody, związek z produkcją filmów, lub czasopism erotycznych, twórczość oparta na inspiracjach seksualnych, tworzenie aktów, wykorzystywanie w pracy twórczej prowokacji, lub tematów tabu, majątek pochodzący ze spekulacji

Aryman w VI domu – zainteresowanie medycyną, chirurgią, neurofizjologią, praca w szpitalach, przychodniach, uzdrowiskach, stacjach epidemiologicznych, laboratoriach medycznych, instytutach kontroli czystości i ochrony środowiska naturalnego, przedsiębiorstwach oczyszczania miasta, oczyszczalniach ścieków, zakładach utylizacji odpadów, firmach zajmujących się recyklingiem

Aryman w VII domu – kontakty zawodowe z osobami pracującymi w wymiarze sprawiedliwości, policji, wojsku, korzystanie z poufnych informacji na temat strategii działania, lub technologii konkurencyjnych firm, udział w związkach, lub stowarzyszeniach kultywujących tradycyjne wartości, mających swoje korzenie w odległej przeszłości, lub zajmującymi się ukrytymi zdolnościami ludzkiego umysłu, wymagający, oraz dominujący w spółkach, lub związkach, partnerzy, oraz wspólnicy

Aryman w VIII domu – działalność zawodowa związana z manipulacją zachowaniem całych grup społecznych, kariera wojskowa, urzędnicza, zarządzanie dużymi zasobami pieniężnymi, praca notariusza, adwokata, psychologa, urzędnika bankowego, policjanta, powiernictwo tajemnic, sprawowanie pieczy nad archiwami firmy, urzędu, organizacji społecznej, lub politycznej

Aryman w IX domu – praca w centralach handlu zagranicznego, czerpanie korzyści finansowych z firm, lub posiadłości zagranicznych, praca za granicą, umiejętność przystosowania się do zagranicznych warunków pracy i specyfiki środowiska społecznego, współpraca z korporacjami międzynarodowymi, kariera badacza, odkrywcy, podróżnika, geografa, reportera

Aryman w X domu – możliwość osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej dzięki umiejętnemu postępowaniu z ludźmi, przemyślana strategia dobierania współpracowników, kariera zawodowa oparta na majątku rodzinnym i technologiach produkcyjnych wypracowanych przez rodzinę, kariera w służbach mundurowych, stanowisko w banku, lub innej instytucji zarządzającej finansami, odpowiedzialność za powierzone aktywa, lub tajemnice firmowe

Aryman w XI domu – działalność społeczna, prowadzona równolegle z karierą zawodową, kontakty z osobami prowadzącymi nowatorskie projekty biznesowe, pozycja przynosząca wpływ na kierunki rozwoju środowisk społecznych, grup twórczych, stowarzyszeń, ruchów społeczno – politycznych, protekcja ze strony osób pragnących pozostać w cieniu głównych wydarzeń

Aryman w XII domu – trudności w uporządkowaniu dążeń i wytyczeniu konkretnej ścieżki rozwoju zawodowego, niekorzystny wpływ wydarzeń społecznych i politycznych na sytuację zawodową, uwikłanie w problemy niepozostawiające możliwości manewru, praca w instytucjach posługujących się przymusem administracyjnym, sądach, więziennictwie, policji, aparacie skarbowym.


Uwagi

Interpretując planety położone na poszczególnych osiach kosmogramu, należy pamiętać, że w pierwszej kolejności oznaczają one jednak ogólny wpływ danej planety na osobowość. Przykładowo, saturnik, którego podejrzewamy (właśnie z powodu Saturna w IC) o wyniesione z domu rodzinnego zamiłowanie do dyscypliny i zaciskania pasa, jest prócz tego i przede wszystkim saturnikiem ogólnym, a więc ma ograniczoną ekspresję, mówi mało i cicho, nie pcha się do pierwszych miejsc, skrywa się w cieniu, lubi porządek i nie imponują mu zewnętrzne pozory. A znów descendentalny ketunik, któremu przypisujemy współczucie i zamiłowanie do społecznych odrzutków, jest także i przede wszystkim ketunikiem ogólnym, czyli mniej lub więcej odlecianym idealistą ze skłonnością do gubienia się w zbyt ścisłych i twardych realiach...

Po odkryciu Urana, a potem Neptuna, wbrew założeniom podstawowym astrologii, na zachodzie zaczęto interpretować te obiekty planetarne, chociaż jasność wizualna Neptuna poniżej szóstej klasy jasności (magnitudo) wyklucza jakąkolwiek istotną skalę wpływów tego obiektu na Właścicieli Horoskopów. Podobnie jest z Plutonem, którego jasność jest jeszcze mniejsza, a astrologia od zawsze klasyfikuje Moc Wpływu, Siłę Oddziaływania obiektów, gwiazd stałych i planet za pomocą pięciu grup skali jasności wizualnej, magnitudo. Obiekty o jasności wizualnej klasy 5 magnitudo (pięć magów) są na granicy widoczności i ich wpływ realny jest niewielki, minimalny. Nie ma zatem żadnego sensu opisywanie nieistniejących wpływów Plutona, Neptuna, Chirona i innych obiektów materialnych, które nie świecą dostatecznie jasno. Trzeba też pamiętać, że na kilka dni w roku, jasność Merkurego spada poniżej 6 magnitudo, kiedy to Merkury jest praktycznie "milczący", "wygaszony", i trzeba jego wpływ pominąć w konstruowanym horoskopie, bo przestaje oddziaływać (martwy Hermes, Hermes na wygnaniu lub odosobnieniu). Wpływy Urana są bardzo minimalne, zawsze tylko co najwyżej w V wielkości gwiazdowej, pomiędzy 5 a 6 magnitudo, zatem nie należy się podniecać rzekomą siła wpływu Urana.

Szkodliwym błędem zachodniej astrologii, było przepisanie oddziaływań Węzła Rahu na planetę Uran, a Węzła Ketu na planetę Neptun, a do tego przepisanie oddziaływań Obszaru Tronu Arymana, Punktu Ciemnego Księżyca oraz także po części Algola - na Plutona, który jest obiektem tak słabym, że nie ma nawet śladowego wpływu na sytuację Właścicieli Horoskopów. Najwyższy czas naprawić szkaradne błędy materialistycznych pseudo astrologów z XIX wieku (neptuniczne urojenia dyletantów) i XX wieku - od 1930 roku popełniane przez plutoników (totalny odlot urojeniowy w demagogię) - co wynikło z ignorowania aksjomatów podstawowych astrologii. Współczesna astrologia zapomniała w swoim zagubieniu, że Starożytni eksperci zawsze łączyli astrologię z arythmologią (numerologią) oraz chirologią. Astrolog musi znać numerologię planet, imion i nazwisk, musi umieć czytać znaki planetarne na dłoniach i także na twarzy (fizjonomika), nie tylko musi umieć obserwować gwiazdy i planety na niebie. Inaczej zawsze pozostanie niedoukiem.


Linki zewnętrzne

Portal o nauce i życiu wielkich mistrzów duchowych jogi i tantry

Sekretne nauki wtajemniczonych mistrzów jogi i tantry z Himalajów

Polski portal z naukami Królewskiej Radża Jogi

Portal z naukami ezoterycznymi i wiedzą tajemną Wschodu

Portal warsztatów, kursów i obozów medytacji, jogi, tantry, uzdrawiania i rozwoju duchowego