Budowanie Społeczeństwa Timokratycznego

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1. Timokracja to duchowy system sprawowania władzy i rządu oparty na całkowitej samorządności społeczności lokalnej oraz negocjowaniu decyzji poprzez ugodę wszystkich zainteresowanych stron, poprzez KONSENSUS. Jest to coś zupełnie innego niźli demo(no)kracja – władza demonów pochodzących z fikcyjnych pseudo-wyborów w tak zwanym zachodnioeuropejskim parlamentaryzmie czy partokracji, bo system ten koło demokracji – ludowładztwa nawet nie stał. Grecka demokracja opierała się na większościowej władzy wybranych przedstawicieli ludowych których wyborcy mianowali ale mieli też prawo odwołać natychmiast gdyby nie spełniali ich oczekiwań. Parlamentaryzm pozwala wybierać ale nie daje wyborcy żadnej kontroli nad wybranymi posłami czy radnymi, gdyż nie może ich odwoływać. W sposób oczywisty jest to władza demonów, które podlizują się społeczeństwu, medialnie dużo obiecują ale nic nie muszą dotrzymywać realizując tajną politykę swojej partii bez poparcia czy wpływu wyborców. Nie ma systemu demokratycznego ani trochę, dopóki po grzbiecie wyborcy parchy partyjne stanowią rządy sprzeczne z wolą ludu pracującego miast i wsi. Podstawą demokracji jest prawo wyborcy do odwoływania swych przedstawicieli i ręczne sterowanie delegatem w parlamencie oraz wszelkich lokalnych radach. Im ludzie bardziej inteligentni, tym bardziej widzą ten antydemokratyczny i antyludowy podstęp, brak rzeczywistego wpływu na wybieraną władzę i tracą zainteresowanie w tym, aby uczestniczyć w satanicznym pseudo-wyborczym cyrku. Jest to na rękę wszelkim tyranom i hochsztaplerom, oszustom i złodziejom, którzy rwą się do władzy aby żyć na koszt otumanionego społeczeństwa.


Kwiatuszek.png


2. Czym innym jest demokracja prawdziwa, gdzie wyborca na wiecu oddaje swój głos delegatowi, który wykonuje władzę będącą prawdziwą przegłosowaną lokalnie wolą wyborców, a jeśliby nie wywiązywał się z zadań dla których go powołano to może w każdej chwili zostać przez lokalną społeczność odwołanym! Demokracja to władza ludu, władza wiecu wyborczego, który ustanawia swoich przedstawicieli, władza która nie podlega żadnej partii politycznej a jedynie woli lokalnych wyborów! Timokracja idzie jeszcze dalej, bo władza timokratyczna oparta jest na uzgodnieniach czynionych poprzez konsensus, wspólną zgodę czy ugodę wszystkich zainteresowanych stron i nie ma możliwości stanowienia rządów wbrew woli nawet małej grupy społecznej. Timokracja to anielska władza świadomego i nieotumanionego ludu, która może być w swych podstawowych założeniach przeniesiona na Ziemię chociażby poprzez wymóg wysokiej frekwencji wyborczej, prawo odwoływania parlamentariuszy i innych przedstawicieli poprzez wiec uprawnionych do głosowania wyborców, wymóg zatwierdzania decyzji wyłącznie poprzez ugodę wyraźnej większości z ewentualnym wyłączeniem skrajnych i chorobliwych jednostek. W timokracji, a także i we właściwej demokracji, która jeszcze nie istnieje władza jest stanowiona poprzez prawdziwe, lokalnie wybrane autorytety, poprzez tych do których można mieć zaufanie, bo nie zawodzą swoich wyborców, a i utrzymywani są poprzez komitety swoich wyborców, a nie z budżetu państwa za nic nie robienie albo czyny sprzeczne z wolą ludu w swojej okolicy, którą mieli reprezentować. Brak społecznych mechanizmów kontroli nad wybranymi delegatami ludu przez wyborców korumpuje cały system władzy i czyni go złym! Dlatego timokracja jest wspólnym budowaniem Nowego Świata i nowej jakości dla całej planety!


Kwiatuszek.png


3. Już starożytna Grecja władzę partii politycznych nazywała partokracją lub demonokracją bardzo przed czymś takim przestrzegając i zachęcając do podnoszenia świadomości ludu wyborczego oraz do poważnej kontroli nad działalnością swoich lokalnych delegatów zwanych posłami, z grecka angeloi – aniołami! Tak właśnie jak powiadają mistycy i wizjonerzy sprawowana jest władza w wyższych duchowo i moralnie światach, na wyższych planetach w kosmosie! Poseł powinien być jak anioł a nie jako jego rogata karykatura jedynie moralnie oszukująca wyborców, którzy w parlamentaryzmie nie mają żadnego wpływu na władzę mogącą dowolnie się korumpować i krańcowo oszukiwać swoich pseudo-wyborców. Rządy ludu zwane demokracją czy więcej timokracją opierają się na całkowitej samorządności lokalnego gminu, a lud całkowicie kontroluje uprawnienia delegatów i rozlicza ich z decyzji oraz postępowania! Parlamentaryzm wymyślono na użytek zachodniej burżuazji i arystokracji, która pod koniec XIX wieku w obliczu buntów ludu postanowiła dać ludziom wyborcze igrzyska zamiast władzy, tak aby otumaniony naród głosował na kilku podstawionych mu kandydatów, którzy po wybraniu ich i tak postępowali zgodnie z wytycznymi tych, którzy ich podstawili (partii) jako kandydatów, a nie tych, co ich wybierali. Na tym polega oszustwo parlamentaryzmu zachodniego i dlatego nie jest to demokracją a raczej demonokracją i władzą bogatych monopoli oraz skorumpowanego wielkiego biznesu o mafijnym rodowodzie, chociaż poczynania polityków często są na tyle gorsze od poczynań mafii, że używanie do systemu władzy terminu mafia obraża i poniża samą mafię! Jeśli chcesz zobaczyć człowiecze kto tobą rządzi w parlamentaryzmie, musisz spojrzeć na listę sponsorów partii politycznej i na listę jej ideologicznych poza ludowych doradców i łapówkodawców!


Kwiatuszek.png


4. Rada delegatów wybieralnych i odwoływalnych przez wiec wyborców jest podstawą wszelkiego samorządu lokalnego i globalnego, narodowego. Taki system władzy istniał już za czasów złotej Grecji jak i za czasów Słowiaństwa na ziemiach Polski i w wielu innych krajach! Na szczeblu wsi wybierano zwykle 3-7 osobową radę sołecką dla sprawowania władzy w sposób wymagający konsensusu przedstawicieli w porozumieniu z ich wyborcami. To są podstawy samorządu lokalnego i timokracji. Taki system zwie się Sprawiedliwym i przez światłe jednostki tej cywilizacji jest popierany, aby został wprowadzony. Ludzkie bezwolne masy muszą zostać uświadomione, aby mogły domagać się sprawiedliwych rządów, aby wiece i ludowe rewolucje z goździkami w ręku usunęły precz łajdacki i korupcyjny w swej istocie system władzy zwany parlamentaryzmem rodem z obłudnych czasów końca XIX wieku! Sens uczestnictwa w wyborach nie może się ograniczać do igrzyskowego wrzucania kartki do urny bo właśnie ta tajność wyborów pozwala na dowolną korupcję już na etapie powoływania przedstawicieli. Dobry system sprawowania władzy jest całkiem jawny, bo tylko oszustwo i łajdactwo potrzebuje utajnienia oraz szumnych igrzysk, które nie dają realnej władzy nad krajem czy okolicą dla tych którzy są mięsem armatnim wyborczej mizerii. Delegaci wybrani w gminach tworzą samorządy wojewódzkie (regionalne), a ich przedstawiciele wybrani w regionach województw tworzą dopiero parlament wiedząc, że za złą pracę mogą zostać natychmiast usunięci przez tych, którzy ich wybrali. Poseł czy radny samorządowy do swej pracy nie potrzebuje większej wypłaty niźli ta jaką otrzymuje przeciętnie zarabiający obywatel państwa. Udział w naradach i głosowaniach to praca biurowa znacznie lżejsza niźli praca górnika czy stoczniowca. Na podróżowanie posłom wystarczy darmowy bilet na społeczne środki komunikacji, a jakość pracy musi być wymagana i co ważne egzekwowana i rozliczana przez lokalne komitety złożone z wszystkich wyborców. Prawdziwe środki finansowe potrzebne są na ochronę ginącej przyrody i zmianę paradygmatu energetyki, która w swym aktualnym kształcie opartym na ropie doprowadziła cała planetę na krawędź globalnej katastrofy i samozniszczenia wszelkiego życia biologicznego! Lepiej jest karmić głodne dzieci niż tłustych posłów!


Kwiatuszek.png


5. Czas oddać narodom prawo do samostanowienia, bez pomocy szkodliwych zwykle partii politycznych do których rządów narody i społeczeństwa mają coraz większy uraz za notoryczne niedotrzymywanie obietnic wyborczych! Timokracja to samostanowienie obywateli w obywatelskim, samorządowym społeczeństwie, kontrolowanie wydatków państwowych przez lokalne samorządy na szczeblu gminy i regionu (województwa), likwidacja centralnego systemu otumaniania obywateli z pomocą mediów zależnych od wielkich, oligarchicznych i mafijnych monopoli biznesowych. W każdej sprawie delegaci musza się kierować przede wszystkim wolą lokalnej społeczności, wolą ludu pracującego miast i wsi, a nie łapówkami swoich politycznych sponsorów, którzy manipulują władzą kosztem społeczeństwa. Narody dość już wycierpiały z rąk nowobogackiej burżuazji i arystokracji zachodu jak i pseudokomunistycznych partii bloku sowieckiego, gdzie kwitła dyktatura partokratyczna, a lud nie miał realnej władzy nad tymi na których musiał głosować. Czym innym jest obowiązek wyborczy w sytuacji, gdy człowiek realnie decyduje o obliczu władzy kontrolując swego przedstawiciela na coraz wyższych szczeblach samorządu i współdecydując oraz negocjując wszelkie decyzje polityczne! Referendum ogółu obywateli może być podstawowym narzędziem timokracji, szczególnie w dobie elektronicznych środków łączności, gdzie osobisty komunikator dostępny każdemu pozwala na oddawanie głosu w każdym rodzaju quizu, oczywiście pod warunkiem właściwego nadzoru przebiegu głosowania przez wszystkich zainteresowanych. Jawność poczynań władzy, społeczny nadzór nad przedstawicielami społeczności to likwidacja korupcji władzy! A jeśli obywatele kraju są dojrzali już aby wziąść sprawy w swoje ręce zawsze mogą zakładać kluby na rzecz timokracji, negocjacji i konsensusu oraz kontrolowania poczynań aktualnej władzy. Nic nie stoi na przeszkodzie aby powielać tę informację i w dowolnej ilości rozdawać znajomym oraz przyjaciołom czy innym ludziom na ulicy. Wszyscy dobrzy ludzie i cała prawdziwa inteligencja wszędzie na świecie wysuwa podobne i zbliżone postulaty, bo timokracja jest skutkiem ewolucji świadomości i dojrzewania narodów do wolności, prawości i skutecznej sprawiedliwości dla wszystkich obywateli planety Ziemia!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów