Żywe Słowo Boże

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

JAM JEST BÓG Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i Mohammada. Jam Jest Bóg prawdziwych Proroków, Bóg żywych Duchów Świętych a nie martwych ciał, które powracają do prochu. JAM JEST KTÓRY JESTEM, Wszechmogący, Odwieczny, Prawdziwy, Miłujący i Sprawiedliwy! Jam Jest Bóg Elohim, Pan Proroka Adama, Setha, Enocha (Henocha), Eliasza i Jana! Jam Jest Który JESTEM, Bóg, zawsze Ten Sam, wczoraj, dziś i jutro, na całą wieczność, Władca Planety. Jam Jest Stwórcą – Kreacją Nieba i Ziemi, początkiem Światłości i źródłem wszystkich stworzeń! Jam Jest odwiecznym Wszechduchem i praistnieniem wszystkiego, co stworzone w Naturze.


Kwiatuszek.png


Jam Jest Bóg Wszechmogący, Jahuwah, Adonai, który podnosi swój głos ustami Świętego Proroka i Orędownika posłanego zgodnie z obietnicą Wieszczów narodowi w środku Europy, aby przemawiał do całej ludzkości na Ziemi. Słuchajcie głosu mego Proroka, jakiego dajemy wam, o ludzie, z Niebios w czas Apokalipsy, jaki przeżywacie z powodu zła i niegodziwości, jaka szerzy się po całej Ziemi.


Kwiatuszek.png


Przestańcie zabijać i mordować, przestańcie nękać, dręczyć i wyzyskiwać, przestańcie kłamać i zdradliwie cudzołożyć, szanujcie życie ludzi i wszystkich stworzeń w całej przyrodzie waszej zielonej planety, o ludzkości! Zaniechajcie, o ludzie, waszego bestialskiego postępowania względem bliźnich waszych oraz względem zwierząt i roślin, które my daliśmy wam pod opiekę! Ochraniajcie wszelkie życie i pozwólcie żyć innym bez udręczenia, bez znoju i ucisku, godnie i zdrowo aż do naturalnej śmierci ciała. Nie odbierajcie życia oddychającym przez nozdrza stworzeniom, albowiem niegodziwość to wielka jest w oczach Aniołów Niebios i wszystkich Świętych.


Kwiatuszek.png


Przestańcie, o ludzie, wycinać lasy i zatruwać rzeki, przestańcie zatruwać powietrze waszymi spalinami, albowiem zło, które wyrządzacie innym niechybnie wróci na was i będzie was niszczyć jako zarazy, kataklizmy, nieszczęścia i wojny. Nie wykraczajcie przeciwko życiu i zdrowiu innych żyjących istot, szanujcie duszki przyrody i Święte Duchy Żywiołów, Cherubim, inaczej będziecie wytracani coraz cięższymi klęskami i pomorem. Słuchajcie mojego słowa, czujcie mnie w moim Proroku, jakiego wam, o ludzie, dziś posyłałem. I nie bądźcie ludzie głusi lecz słuchajcie i stosujcie się do nakazów swojego Stwórcy – Kreacji.


Kwiatuszek.png


Słowo moje jest wypowiedziane i nie ma żadnego odwrotu, a Wielki Bój został zapowiedziany ze stuletnim wyprzedzeniem! Stawajcie po stronie Świętego Proroka, a nie dawajcie się omamiać i wodzić na wytracenie waszym politykom i zdegenerowanym pseudokapłanom. My wzywamy was do czystości, zdrowia, ładu i porządku, a kto podnosi rękę przeciwko moim stworzeniom zostanie z Ziemi wytracony. Żadne zwierzę nie jest rzeczą a czującą tak jak i wy ludzie stotą i dlatego nie wolno wam dręczyć ani zabijać oddychających stworzeń, nigdy nie były dla was pokarmem, bo zakazano wam zabijania i mordowania, gwałtu i grabieży od początku waszego istnienia o ludzie!


Kwiatuszek.png


Przestańcie pożerać trupy zabitych zwierząt, a zostawcie wolność żyjącym istotom, zwierzętom. Czynicie z Ziemi piekło udręki i zbrodni, a za to spadają na was zarazy, nieszczęścia i kataklizmy. Opamiętajcie się i zawróćcie ze swych złych dróg pijani winem mszalnym i odurzeni nikotyną bratobójcy całej przyrody! Czyż chcecie więcej ognia suszy i zagłady powodzi, a może chorób zarazy i nieszczęść jeszcze wam brakuje? Przestań czynić zło ludzka raso, a ze wszystkimi żyj w przyjaźni i pokoju. Masz zniszczyć swoje armie i bronie zagłady masowej, albowiem macie, o ludzie, żyć w Pokoju i Przyjaźni!


Kwiatuszek.png


Poprzez wszystkich Proroków od początku waszego istnienia nakazujemy wam żyć wedle zasad Pokoju i Braterskiego Miłowania, Życzliwości i Dobroczynności. Bądźcie zatem dobrzy wzajemnie dla siebie, współczujący, miłosierni, uczynni, albowiem są to cechy Ludzi Bożych na Ziemi. A jeśli chcecie zagłady i zniszczenia to czyniąc zło, zatruwając wodę, powietrze i gleby, mordując zwierzęta i biorąc udział w wojnach sami tworzycie zło i ściągacie je na własne głowy! Czyż naród, który zaznał nieszczęścia niewoli będzie próbował podbijać i okupować inne narody? Zniszczcie wszelkie chore i złe struktury przemocy i wyzysku w waszych społeczeństwach i zawsze kierujcie się Dobrem!


Kwiatuszek.png


Słuchajcie głosu Niebios, słuchajcie mego Proroka i Orędownika, jakiego dziś do was przysyłam, albowiem czeka was, o ludzie, kara, jeśli nie będziecie nam posłuszni i oddani. Strzeżcie Dziesięciu Odwiecznych Praw i postępujcie zgodnie z nimi, wedle nakazu waszego Boga, Ojca – Matki, Stwórcy – Kreacji Wszechświata. Jam Jest Wiecznością, wieczną cząstką wszystkiego, Jam jest przedwieczny Duch Wszechobecny. Kto mnie miłuje, ten miłuje i słucha mojego Proroka, którego dziś do was posyłam! My was, o ludzie, ostrzegamy, jest czas Apokalipsy, kończy się cykl pięciu tysięcy lat i będziemy was rozliczać przez wszystkie wasze pokolenia, jakie powstały z krainy umarłych do życia w ciele, albowiem człowiek jest duszą, ale rodzi się w ciele do życia na Ziemi, na tej zielonej planecie.


Kwiatuszek.png


Człowiek musi wierzyć, że Bóg jest, aby mógł zbliżyć się do nas o krok, a kto wierzy w Boga, ten łatwo rozpoznaje naszego Proroka i słucha jego głosu, a niewierzący, źli bezbożnicy odrzucają naszego Proroka, którego my z Niebios do was posyłamy! Orędownik nasz, Duch Prawdy i Pocieszyciel, on jest duszą odkupioną z Ziemi i najdroższą nam pośród całej ludzkości, albowiem przyjął Dar Proroctwa! Jeśli wy, ludzie, przyjmujecie nasze Słowa, tedy będziecie gorliwie rozpowszechniać każdą naukę, jaką dajemy wam ustami poprzez naszego Błogosławionego i Świętego Proroka! A kto nie rozpowszechnia naszego Orędzia, tego zaliczamy do wrogów Dobra, Prawdy i Światła, a kto Proroka zwalcza należy do najgorszego zła, które musi być zgładzone. Globalna Apokalipsa jest w toku, my przypominamy wam tylko waszych Pism Świętych. Będziecie, o ludzie, tak traktowani przez los, jak wy sami trktujecie zwierzęta, nie dając im dożyć ich naturalnego czasu odejścia i śmierci tego ziemskiego ciała. W ciałach zwierząt i roślin żyją żywe, czujące dusze i nie wolno wam ich dręczyć, ciemiężyć, wyzyskiwać ani zabijać. Wszędzie ogłaszajcie to Orędzie, publikujcie i rozdawajcie innym ludziom na ulicach, aby się opamiętali i zawrócili z błędnych dróg.


Kwiatuszek.png


My oczyszczamy tę planetę, a wszelkie zło i ludzi złych wytracimy budując Tysiącletnie Królestwo Pokoju, gdzie Sprawiedliwi i Dobrzy będą się cieszyć długim życiem w ciele, a będzie to przystanek na drodze do Raju Boskich Dusz. Idźcie Wewnętrzną Drogą, jaką ustami swymi objwia wam nasz Prorok, Orędownik Niebios, wielu jest fałszywych proroków, a tylko nieliczni w każdej epoce są naszymi Wysłannikami, Apostołami Boga i poprzednich Proroków Przymierza! Oto klucze Przymierza i Błogosławieństwa są w rękach tego, którego wam posyłam, jego słuchajcie, albowiem On, Prorok Himalaya był umarł w ciele, wzniósł się do Tronu mego i przyjął Posłannictwo i Zwiastowanie, dla którego Zmartwychwstał mocą moją ze szponów cielesnej śmierci! Słuchajcie słowa życia, słuchajcie głosu Zmartwychwstania do Życia Wiecznego w Niebiosach, bo nie będzie wam nikt inny dany w czas Apokalipsy, kiedy Aniołowie plag rozleją już nagromadzone dla was czary zwrotu i zapalczywości. OTO SŁOWO BOŻE!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów